160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m RDA (1)   SFI=73, A=3, K=0, B(z)=0.1nT, solarwind=294km/s   Goto MyDX.eu

Europe
         
North America
         
W0GJ
 
02:07 50260.1   AC2PB MSK144 FN20wt -> EN43cf
 
WL7AM
 
02:01 50260.1   AC2PB MSK144 FN20wt -> EN83gc
 
KB9TVR
 
01:53 50260.1   AC2PB MSK144 FN20wt -> EM49sp
 
K0OWG
 
01:44 50260.1   AC2PB MSK144 FN20wt -> EM47su
 
NA9D
 
01:41 50260.0   AC2PB FN20WT<MS>EN52UD cq
Asia
         
Others
         
KH6HI
 
01:24 50313.0   JA1AFR-7 FT8 Tnx
01:24 50313.0   JA1AFR FT8 Tnx