UB5O | PE-20

Pos Call Date Mode

1 4L4TL 11.03.2015 PH
2 4X4JU 06.05.2016 CW
3 4Z4DX 27.03.2015 PH
4 DF7UB 27.03.2015 PH
5 DJ6TN 27.03.2015 PH
6 DK2AI 06.05.2016 CW
7 DL4CW 06.05.2016 CW
8 DL6KVA 06.05.2016 CW
9 DL7UCW 06.05.2016 CW
10 DL9GS 06.05.2016 CW
11 DL9MS 06.05.2016 CW
12 EA1DR 27.03.2015 PH
13 EA1NL 06.05.2016 CW
14 EA3DN 06.05.2016 CW
15 ER5AL 06.05.2016 CW
16 F5PJQ 06.05.2016 CW
17 F6EYB 27.03.2015 PH
18 F6GCP 06.05.2016 CW
19 G4AYO 06.05.2016 CW
20 GW4BKG 27.03.2015 PH
21 IK2ILH 06.05.2016 CW
22 LZ1HA 06.05.2016 CW|PH
23 OK1APV 27.03.2015 PH
24 OK1IRZ 27.03.2015 PH
25 OK1JKM 06.05.2016 CW
26 OM3CND 27.03.2015 CW
27 R1OAI 06.05.2016 CW
28 R2ZBY 27.03.2015 CW
29 R3AT 11.03.2015 CW
30 R4FD 27.03.2015 CW
31 R5QA 06.05.2016 CW
32 R6AC 06.05.2016 CW
33 R6JZ 27.03.2015 CW
34 R7GA 06.05.2016 CW
35 R7GO 06.05.2016 CW
36 R7MC 06.05.2016 CW
37 R8JAA 27.03.2015 PH
38 R8XJ 06.05.2016 CW
39 R8XW 06.05.2016 CW
40 R9MJ 27.03.2015 PH
41 RA2FU 27.03.2015 PH
42 RA3CQ 27.03.2015 CW
43 RA3RGQ 27.03.2015 CW
44 RA3ZSE 27.03.2015 CW
45 RA4FEA 27.03.2015 CW
46 RA7E 06.05.2016 CW
47 RA7KW 27.03.2015 PH
48 RA9JA 11.03.2015 PH
49 RA9YA 27.03.2015 CW
50 RG5A 06.05.2016 CW
51 RK3BY/5 27.03.2015 CW
52 RK3K 11.03.2015 CW|PH
53 RK3QWT 27.03.2015 CW
54 RM9RZ 06.05.2016 CW
55 RU6K 06.05.2016 CW
56 RU6RZ 27.03.2015 PH
57 RU6YZ 11.03.2015 PH
58 RU9CZ 06.05.2016 CW
59 RU9YF 27.03.2015 CW
60 RV3Q 27.03.2015 CW
61 RV6AGC 06.05.2016 CW
62 RV9CQ 27.03.2015 CW|PH
63 RV9DC 11.03.2015 PH
64 RV9FN 11.03.2015 PH
65 RW1C 11.03.2015 PH
66 RW3O 06.05.2016 CW
67 RW3QM 11.03.2015 PH
68 RW3SY 27.03.2015 CW
69 RW6BX 06.05.2016 CW
70 RX6AMV 27.03.2015 CW
71 RZ3GP 11.03.2015 PH
72 RZ9OC 27.03.2015 PH
73 RZ9U 06.05.2016 CW
74 S52KM 06.05.2016 CW
75 SM0CXS 27.03.2015 PH
76 SM5ILV 27.03.2015 PH
77 SM7ZDI 06.05.2016 CW
78 SP2FCR 06.05.2016 CW
79 SP5CCK 06.05.2016 CW
80 SP5EAF 06.05.2016 CW
81 SQ5MRH 11.03.2015 PH
82 U6HU 06.05.2016 CW
83 UA0BA 06.05.2016 CW
84 UA1OJL 06.05.2016 CW|PH
85 UA2FF 06.05.2016 CW
86 UA2FT/6 06.05.2016 CW
87 UA3AAJ 11.03.2015 CW|PH
88 UA3AKO 27.03.2015 CW
89 UA3GX 27.03.2015 CW
90 UA3QPA 27.03.2015 CW
91 UA3U 11.03.2015 CW
92 UA4CPX 27.03.2015 CW
93 UA4CTE 27.03.2015 CW
94 UA4CTV 11.03.2015 CW
95 UA4HGA 27.03.2015 CW
96 UA4HIP 27.03.2015 CW
97 UA4NBA 11.03.2015 CW
98 UA4YA 27.03.2015 CW
99 UA6AJB 06.05.2016 CW
100 UA6EED 27.03.2015 CW
101 UA6FF 11.03.2015 PH
102 UA7T 27.03.2015 CW
103 UA9CLP 27.03.2015 PH
104 UB5O 06.05.2016 CW
105 UE2GC 27.03.2015 PH
106 UI8U 11.03.2015 PH
107 UN7LZ 11.03.2015 PH
108 UR5HHR 11.03.2015 PH
109 UR5MSW 06.05.2016 CW
110 UR6GB 27.03.2015 PH
111 US8INM 27.03.2015 CW
112 UY2ZZ 27.03.2015 PH
113 YU7AU 27.03.2015 PH
114 YU7BB 27.03.2015 PH

Back