UB5O | OB-07

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 06.08.2017 PH
2 9A2NA 06.08.2017 CW
3 DF1SD 06.08.2017 CW
4 DK1CO 06.08.2017 PH
5 DL6KVA 06.08.2017 CW
6 DL7AYM 06.08.2017 PH
7 DL9MS 06.08.2017 CW
8 EA5ET 06.08.2017 PH
9 F5PJQ 06.08.2017 CW
10 HA8IC 06.08.2017 PH
11 IK1GPG 06.08.2017 PH
12 JA1BPA 06.08.2017 CW
13 LZ1HA 06.08.2017 PH
14 LZ1JZ 06.08.2017 PH
15 OH2NC 06.08.2017 PH
16 OH3OJ 06.08.2017 CW
17 OK1APV 06.08.2017 PH
18 OK1JKM 06.08.2017 CW
19 OM3CHR 06.08.2017 CW
20 R0AT 06.08.2017 CW
21 R0QA 06.08.2017 PH
22 R1NA 06.08.2017 PH
23 R2ZR 06.08.2017 PH
24 R3AT 06.08.2017 CW
25 R4AN 06.08.2017 PH
26 R4FD 06.08.2017 CW
27 R5QA 06.08.2017 CW
28 R6AC 06.08.2017 PH
29 R6LZ 06.08.2017 CW|PH
30 R7GA 06.08.2017 CW
31 R7MC 06.08.2017 CW
32 R8IA 06.08.2017 PH
33 R8JAA 06.08.2017 PH
34 R9UG 06.08.2017 PH
35 RA1AVP 06.08.2017 PH
36 RA1OHX 06.08.2017 CW
37 RA3BL 06.08.2017 PH
38 RA3CQ 06.08.2017 PH
39 RA3RGQ 06.08.2017 CW|PH
40 RA3TIO 06.08.2017 PH
41 RA3TKS 06.08.2017 PH
42 RA3UYL 06.08.2017 CW
43 RA4DAR 06.08.2017 CW
44 RA4FEA 06.08.2017 CW
45 RA6ADQ 06.08.2017 PH
46 RA6AR 06.08.2017 PH
47 RA6ATZ 06.08.2017 PH
48 RA9CMO 06.08.2017 CW
49 RA9OEW 06.08.2017 PH
50 RD0WA 06.08.2017 PH
51 RJ7A 06.08.2017 PH
52 RN2FA 06.08.2017 CW
53 RN3QN 06.08.2017 PH
54 RN3RQ 06.08.2017 PH
55 RN3RY 06.08.2017 PH
56 RU3EJ 06.08.2017 PH
57 RU3KY 06.08.2017 PH
58 RU3Q 06.08.2017 CW
59 RU4SO 06.08.2017 PH
60 RU6K 06.08.2017 PH
61 RV3LO 06.08.2017 PH
62 RV9UCN 06.08.2017 PH
63 RV9USA 06.08.2017 PH
64 RW1C 06.08.2017 PH
65 RW2B 06.08.2017 CW|PH
66 RW3DW 06.08.2017 PH
67 RW3O 06.08.2017 CW
68 RW3PL 06.08.2017 CW
69 RW3SY 06.08.2017 CW
70 RW6HKF 06.08.2017 PH
71 RX3Q 06.08.2017 CW
72 RX7K 06.08.2017 PH
73 S52KM 06.08.2017 PH
74 SM1NJC 06.08.2017 PH
75 SM3KMB 06.08.2017 CW
76 SM4EMO 06.08.2017 CW
77 SM5FWW 06.08.2017 CW
78 SM5HPB 06.08.2017 PH
79 SM7ZDI 06.08.2017 CW
80 SP1SY 06.08.2017 PH
81 SP5BR 06.08.2017 PH
82 SP5CCK 06.08.2017 CW
83 SQ2HL 06.08.2017 PH
84 SQ6JFR 06.08.2017 PH
85 UA0QNI 06.08.2017 PH
86 UA1OLM 06.08.2017 PH
87 UA1WA 06.08.2017 PH
88 UA3AAJ 06.08.2017 CW|PH
89 UA3DPM 06.08.2017 PH
90 UA3GX 06.08.2017 CW
91 UA3SAQ 06.08.2017 PH
92 UA3U 06.08.2017 CW
93 UA4NBA 06.08.2017 CW
94 UA4NN 06.08.2017 CW
95 UA4YA 06.08.2017 PH
96 UA6AGE 06.08.2017 CW
97 UA6F 06.08.2017 PH
98 UA6XO 06.08.2017 PH
99 UA9AFS 06.08.2017 CW
100 UA9CGL 06.08.2017 CW
101 UA9OGF 06.08.2017 CW
102 UA9UPC 06.08.2017 PH
103 UA9URF 06.08.2017 CW
104 UB5O 06.08.2017 CW
105 UB7K 06.08.2017 PH
106 UB9YBH 06.08.2017 PH
107 UR1MI 06.08.2017 CW
108 UR4IOR 06.08.2017 PH
109 UT2LO 06.08.2017 PH
110 UT2MZ 06.08.2017 PH
111 UX7UN 06.08.2017 CW
112 UY2UR 06.08.2017 PH
113 YU7CQ 06.08.2017 PH

Back