UB5O | NN-43

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 18.02.2017 PH
2 4Z5AV 18.02.2017 PH
3 DK2AI 16.02.2017 CW|PH
4 DL5JK 16.02.2017 PH
5 DL6HRW 16.02.2017 CW
6 DL9MS 16.02.2017 PH
7 EA1DR 16.02.2017 PH
8 EA3DN 16.02.2017 CW
9 EI7CC 16.02.2017 PH
10 F5PJQ 16.02.2017 PH
11 F6EYB 16.02.2017 CW
12 HA8TI 16.02.2017 PH
13 LZ1HA 16.02.2017 CW
14 LZ3SM 18.02.2017 PH
15 OH2NC 16.02.2017 CW|PH
16 OH3GZ 16.02.2017 PH
17 OK1APV 16.02.2017 PH
18 OK1JKM 16.02.2017 PH
19 OM3CAQ 16.02.2017 CW
20 OM3CFF 16.02.2017 CW
21 OM3CND 16.02.2017 CW
22 PA1NL 16.02.2017 PH
23 R0QA 16.02.2017 PH
24 R3AT 16.02.2017 CW
25 R4AN 18.02.2017 CW|PH
26 R4DD 16.02.2017 CW
27 R5QA 16.02.2017 PH
28 R6DEN 16.02.2017 PH
29 R6LDM 18.02.2017 PH
30 R6LEK 18.02.2017 PH
31 R6LZ 16.02.2017 CW
32 R7GA 16.02.2017 PH
33 R7KM 18.02.2017 CW|PH
34 R7MC 16.02.2017 CW
35 R7MP 18.02.2017 PH
36 R8JAA 16.02.2017 PH
37 R8UT 16.02.2017 PH
38 R8XW 16.02.2017 CW
39 R9ANS 18.02.2017 PH
40 R9AX 16.02.2017 CW
41 R9DV 18.02.2017 PH
42 R9LV 16.02.2017 PH
43 RA3RGQ 16.02.2017 CW
44 RA3UYL 16.02.2017 PH
45 RA4AAJ 16.02.2017 CW
46 RA4BAB 18.02.2017 PH
47 RA4CAL 18.02.2017 PH
48 RA4FEA 16.02.2017 CW
49 RA6AR 16.02.2017 CW
50 RA6ATZ 18.02.2017 PH
51 RA6LEL 18.02.2017 PH
52 RC8SC 18.02.2017 PH
53 RD0WA 18.02.2017 PH
54 RJ7A 18.02.2017 PH
55 RK7T 16.02.2017 CW
56 RM4D 16.02.2017 CW
57 RM9RZ 18.02.2017 PH
58 RN2FA 16.02.2017 PH
59 RN3QOP 16.02.2017 PH
60 RN3RQ 16.02.2017 CW
61 RN6K 16.02.2017 PH
62 RT4B 18.02.2017 PH
63 RU1AQ 16.02.2017 CW
64 RU3NHL 16.02.2017 PH
65 RU3SV 16.02.2017 CW
66 RU4AJ 16.02.2017 PH
67 RU6HGC 16.02.2017 PH
68 RU9CZ 16.02.2017 CW|PH
69 RU9MS 16.02.2017 PH
70 RU9UC 16.02.2017 CW
71 RV6AGC 18.02.2017 PH
72 RV6FN 18.02.2017 PH
73 RV6LUH 16.02.2017 PH
74 RV9CQ 16.02.2017 CW
75 RV9DC 18.02.2017 CW|PH
76 RV9LI 16.02.2017 PH
77 RV9USA 16.02.2017 PH
78 RW1C 16.02.2017 PH
79 RW2B 16.02.2017 CW
80 RW3LN 16.02.2017 CW
81 RW3O 16.02.2017 CW
82 RW3SY 16.02.2017 CW
83 RW7B 18.02.2017 PH
84 RX3DN 16.02.2017 CW
85 RZ6LY 16.02.2017 CW
86 RZ9U 18.02.2017 PH
87 RZ9WJ 18.02.2017 PH
88 RZ9WU 18.02.2017 PH
89 S57S 16.02.2017 PH
90 SA0BDC 16.02.2017 PH
91 SE2T 16.02.2017 CW
92 SM0CXS 16.02.2017 PH
93 SM5CZQ 16.02.2017 PH
94 SM5HPB 16.02.2017 PH
95 SM7ZDI 16.02.2017 PH
96 SP2AJ 16.02.2017 PH
97 SP4NKU 18.02.2017 PH
98 SP5CCK 16.02.2017 CW
99 SP9EWM 16.02.2017 PH
100 SQ2HL 16.02.2017 PH
101 SQ7EWZ 16.02.2017 PH
102 UA0QNI 16.02.2017 PH
103 UA0STR 16.02.2017 PH
104 UA1OJL 16.02.2017 CW
105 UA1OLM 16.02.2017 CW
106 UA1TAN 16.02.2017 CW
107 UA2FAK 16.02.2017 PH
108 UA2FF 16.02.2017 CW
109 UA3AAJ 16.02.2017 CW
110 UA3AKO 16.12.2016 CW
111 UA3U 16.02.2017 CW
112 UA4CDT 16.02.2017 PH
113 UA4FET 16.02.2017 CW
114 UA4NBA 16.02.2017 CW
115 UA4NN 16.02.2017 CW
116 UA4NR 16.02.2017 CW
117 UA6HF 16.02.2017 PH
118 UA6PF/3 16.02.2017 CW
119 UA6WL 18.02.2017 PH
120 UA9AEJ 18.02.2017 PH
121 UA9CGL 18.02.2017 PH
122 UA9FAR 16.02.2017 CW
123 UA9MA 18.02.2017 PH
124 UA9RO 16.02.2017 CW
125 UA9UPC 16.02.2017 PH
126 UA9URF 16.02.2017 CW
127 UB5O 16.02.2017 PH
128 UI8U 18.02.2017 CW|PH
129 UN7AS 18.02.2017 PH
130 UR1MI 16.02.2017 CW
131 UR5QKJ 16.02.2017 PH
132 UR5TGK 16.02.2017 PH
133 UR5UDP 16.02.2017 PH
134 US5ENZ 16.02.2017 PH
135 US5UO 16.02.2017 PH
136 UT2LO 18.02.2017 PH
137 UV6QAN 16.02.2017 PH
138 UX1IM 18.02.2017 PH
139 UX7UN 16.02.2017 PH
140 UY2ZZ 18.02.2017 PH
141 UY5IS 18.02.2017 PH
142 YL2CV 16.02.2017 CW
143 YU7BB 16.02.2017 PH
144 YU7BCD 16.02.2017 PH

Back