UB5O | NN-31

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 16.02.2017 CW
2 DF0LI 16.02.2017 PH
3 DK1CO 16.02.2017 PH
4 DK2AI 16.02.2017 PH
5 DL5CW 16.02.2017 PH
6 DL5XW 16.02.2017 PH
7 DL6KVA 16.02.2017 CW|PH
8 DL7VOG 16.02.2017 PH
9 DL8USA 16.02.2017 CW
10 DL9MS 16.02.2017 PH
11 EA1DR 16.02.2017 PH
12 EA3DN 16.02.2017 PH
13 EA3NT 16.02.2017 PH
14 EI2CL 16.02.2017 PH
15 EI7CC 16.02.2017 PH
16 ES1IP 16.02.2017 CW
17 F6CSO 16.02.2017 PH
18 F6EYB 16.02.2017 PH
19 F8DGF 16.02.2017 PH
20 G3RS 16.02.2017 PH
21 I2AOX 16.02.2017 PH
22 JA1BPA 16.02.2017 CW
23 JA9JT 16.02.2017 CW
24 LZ1HA 16.02.2017 PH
25 LZ1XZ 16.02.2017 CW
26 LZ3SM 16.02.2017 CW
27 OH2NC 16.02.2017 CW
28 OK1APV 16.02.2017 PH
29 OK1DLA 16.02.2017 PH
30 OK1JKM 16.02.2017 CW|PH
31 OK1JXU 16.02.2017 CW
32 OM3CND 16.02.2017 PH
33 R1AC 16.02.2017 CW
34 R1OAE 16.02.2017 CW
35 R1OAI 16.02.2017 CW
36 R1OAJ 16.02.2017 CW
37 R2DE 16.02.2017 CW
38 R2ZBY 16.02.2017 CW
39 R3AT 16.02.2017 CW
40 R3KO 16.02.2017 CW
41 R4CA 16.02.2017 CW
42 R5QA 16.02.2017 CW
43 R6FY 16.02.2017 CW
44 R6JZ 16.02.2017 CW
45 R6LZ 16.02.2017 CW
46 R7FC 16.02.2017 CW
47 R7GA 16.02.2017 PH
48 R7KM 16.02.2017 CW|PH
49 R7MC 16.02.2017 CW
50 R7MW 16.02.2017 CW
51 R7MY 16.02.2017 CW
52 R8XW 16.02.2017 PH
53 R9AX 16.02.2017 CW
54 RA3AL 16.02.2017 CW
55 RA3QDU 16.02.2017 CW
56 RA3QTT 16.02.2017 CW
57 RA3UYL 16.02.2017 CW
58 RA4C 16.02.2017 CW
59 RA4FEA 16.02.2017 CW
60 RA6AR 16.02.2017 CW
61 RA6ATZ 16.02.2017 CW
62 RA6YDX 16.02.2017 PH
63 RA7E 16.02.2017 PH
64 RA7KW 16.02.2017 CW
65 RA9ATQ 16.02.2017 CW
66 RC1M 16.02.2017 CW
67 RG5A 16.02.2017 CW
68 RJ7A 16.02.2017 CW|PH
69 RK3K 16.02.2017 CW
70 RL6K 16.02.2017 PH
71 RN2FA 16.02.2017 PH
72 RN3QN 16.02.2017 CW
73 RN3RQ 16.02.2017 CW
74 RN3RY 16.02.2017 CW
75 RN6K 16.02.2017 PH
76 RN6LFO 16.02.2017 CW
77 RO7T 16.02.2017 CW
78 RU3EJ 16.02.2017 CW
79 RU3Q 16.02.2017 CW
80 RU6K 16.02.2017 CW
81 RU9CZ 16.02.2017 CW
82 RV3C 16.02.2017 CW
83 RV3KS 16.02.2017 CW
84 RV6FN 16.02.2017 CW
85 RV9DC 16.02.2017 CW
86 RW1C 16.02.2017 CW
87 RW2B 16.02.2017 CW
88 RW3CW 16.02.2017 CW
89 RW3DD 16.02.2017 CW
90 RW3DW 16.02.2017 CW
91 RW3LN 16.02.2017 CW
92 RW3O 16.02.2017 CW
93 RW3QM 16.02.2017 CW
94 RW3SY 16.02.2017 CW
95 RW4YA 16.02.2017 CW
96 RW6BX 16.02.2017 CW
97 RW7B 16.02.2017 CW
98 RW9UB 16.02.2017 CW
99 RX3DN 16.02.2017 CW
100 S59N 16.02.2017 PH
101 SE2T 16.02.2017 CW|PH
102 SM5CZQ 16.02.2017 PH
103 SM6BZV 16.02.2017 PH
104 SM6CUK 16.02.2017 PH
105 SM7ZDI 16.02.2017 PH
106 SP2GTJ 16.02.2017 PH
107 SP3BLK 16.02.2017 PH
108 SP4DGV 16.02.2017 PH
109 SP4IGV 16.02.2017 CW
110 SP4NKU 16.02.2017 CW
111 SP5CCK 16.02.2017 PH
112 UA1OJL 16.02.2017 CW
113 UA1OLM 16.02.2017 CW
114 UA1TAN 16.02.2017 CW
115 UA2FA 16.02.2017 CW
116 UA3AAJ 16.02.2017 CW
117 UA3AKO 16.02.2017 CW
118 UA3DOA 16.02.2017 CW
119 UA3RQ 16.02.2017 CW
120 UA3SAQ 16.02.2017 CW
121 UA3U 16.02.2017 CW
122 UA3YAA 16.02.2017 CW
123 UA3ZQ 16.02.2017 CW
124 UA4CTE 16.02.2017 CW
125 UA4CTV 16.02.2017 CW
126 UA4FHD 16.02.2017 CW
127 UA4HIP 16.02.2017 CW
128 UA4HY 16.02.2017 CW
129 UA4NBA 16.02.2017 CW
130 UA4NF 16.02.2017 CW
131 UA4NN 16.02.2017 CW
132 UA6F 16.02.2017 CW
133 UA6YW 16.02.2017 CW
134 UA7T 16.02.2017 CW
135 UA9AFS 16.02.2017 CW
136 UA9CGL 16.02.2017 CW
137 UA9LAO 16.02.2017 CW
138 UA9MA 16.12.2017 CW
139 UB5O 16.02.2017 CW
140 UR1MI 16.02.2017 CW
141 UR5IRM 16.02.2017 CW
142 UR5WX 16.02.2017 CW
143 US0IW 16.02.2017 CW
144 UX1IM 16.02.2017 CW
145 UX7UN 16.02.2017 CW
146 UY2UR 16.02.2017 CW
147 YO2CJX 16.02.2017 PH
148 YU3RS 16.02.2017 PH
149 YU7AU 16.02.2017 PH
150 YU7BB 16.02.2017 PH
151 YU7BCD 16.02.2017 PH

Back