UB5O | MO-52

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 07.10.2017 PH
2 4Z5AV 07.10.2017 CW
3 4Z5TT 07.10.2017 PH
4 9A2T 07.10.2017 PH
5 9A9K 07.10.2017 PH
6 DF1SD 07.10.2017 CW
7 DF2KK 07.10.2017 PH
8 DK1BY 07.10.2017 PH
9 DK3BZ 07.10.2017 PH
10 DL1NKS 07.10.2017 CW
11 DL3JST 07.10.2017 CW
12 DL6KVA 07.10.2017 CW
13 DL7VAO 07.10.2017 CW
14 EI2CL 07.10.2017 CW
15 ER4LX 07.10.2017 PH
16 ES1IP 07.10.2017 PH
17 F5PJQ 07.10.2017 PH
18 F8DGF 07.10.2017 CW
19 F8PDR 07.10.2017 CW
20 HA0IH 07.10.2017 CW
21 I2JSB 07.10.2017 PH
22 JA1BPA 07.10.2017 CW
23 JN3SAC 07.10.2017 CW
24 LZ105BP 07.10.2017 PH
25 LZ1HA 07.10.2017 CW
26 OH2NC 07.10.2017 CW
27 OH3GZ 07.10.2017 CW
28 OK1DOZ 07.10.2017 CW
29 OK1JKM 07.10.2017 PH
30 OK2UVX 07.10.2017 PH
31 OM1AX 07.10.2017 CW
32 OM3LL 07.10.2017 CW
33 OM3TWT/P 07.10.2017 PH
34 R1AC 07.10.2017 PH
35 R460KB 07.10.2017 PH
36 R4AN 07.10.2017 PH
37 R4ID 07.10.2017 PH
38 R5QA 07.10.2017 PH
39 R6FO 07.10.2017 PH
40 R6LZ 07.10.2017 CW|PH
41 R9KAQ 07.10.2017 PH
42 R9LV 07.10.2017 CW
43 R9TO 07.10.2017 PH
44 R9UBE 07.10.2017 PH
45 R9XM 07.10.2017 PH
46 RA0QD 07.10.2017 PH
47 RA1CN 07.10.2017 CW
48 RA1OHX 07.10.2017 PH
49 RA1OW 07.10.2017 PH
50 RA3BY 07.10.2017 CW
51 RA3OX 07.10.2017 PH
52 RA3TKS 07.10.2017 PH
53 RA4CA 07.10.2017 CW
54 RA4CSZ 07.10.2017 PH
55 RA4FAU 07.10.2017 CW
56 RA6AR 07.10.2017 CW
57 RA6ATZ 07.10.2017 PH
58 RA9AJ 07.10.2017 CW|PH
59 RM1O 07.10.2017 PH
60 RN2F 07.10.2017 PH
61 RU6K 07.10.2017 PH
62 RV4CF 07.10.2017 CW
63 RV6ALM 07.10.2017 PH
64 RV9CME 07.10.2017 PH
65 RV9DC 07.10.2017 PH
66 RV9USA 07.10.2017 PH
67 RW2B 07.10.2017 PH
68 RW4PP 07.10.2017 CW
69 S52KM 07.10.2017 PH
70 S57DX 07.10.2017 CW
71 SM0CXS 07.10.2017 CW
72 SM3EVR 07.10.2017 CW
73 SM5DGE 07.10.2017 CW
74 SM5FWW 07.10.2017 PH
75 SM5HPB 07.10.2017 PH
76 SP1QY 07.10.2017 PH
77 SP5BR 07.10.2017 PH
78 UA1WA 07.10.2017 PH
79 UA3AAJ 07.10.2017 CW
80 UA3DOA 07.10.2017 PH
81 UA3QOC 07.10.2017 PH
82 UA3U 07.10.2017 CW
83 UA3ZRO 07.10.2017 PH
84 UA4CA 07.10.2017 PH
85 UA4HIP 07.10.2017 PH
86 UA4HY 07.10.2017 PH
87 UA4NBA 07.10.2017 PH
88 UA4WGS 07.10.2017 PH
89 UA6CY 07.10.2017 PH
90 UA6F 07.10.2017 PH
91 UA9CGL 07.10.2017 PH
92 UA9JRE 07.10.2017 PH
93 UA9MLY 07.10.2017 PH
94 UA9QCB 07.10.2017 PH
95 UA9UPC 07.10.2017 PH
96 UB4CGQ 07.10.2017 PH
97 UB4HCX 07.10.2017 PH
98 UB4LCV 07.10.2017 PH
99 UF6VBK 07.10.2017 PH
100 UN7CCV 07.10.2017 PH
101 UR1MI 07.10.2017 PH
102 UR9IV 07.10.2017 PH
103 US5ADR 07.10.2017 PH
104 UT0LS 07.10.2017 PH
105 UT0VE 07.10.2017 PH
106 UT2MZ 07.10.2017 CW
107 UT3UZ 07.10.2017 CW|PH
108 UT5EUQ 07.10.2017 PH
109 UX7UN 07.10.2017 PH
110 YT9M 07.10.2017 PH
111 YU3A 07.10.2017 PH
112 YU7AU 07.10.2017 PH
113 YU7BC 07.10.2017 PH
114 YU7BCD 07.10.2017 PH

Back