UB5O | AL-73

Pos Call Date Mode

1 4L4DM 01.10.2017 PH
2 4L6FU 30.09.2017 PH
3 4L6QL 29.09.2017 JT65
4 4X4DZ 30.09.2017 PH
5 7Z1AL 30.09.2017 PH
6 9M6KOM 29.09.2017 PH
7 9N1AA 01.10.2017 PH
8 A31MM 01.10.2017 PH
9 A41RN 30.09.2017 PH
10 A5A 29.09.2017 PH
11 A61QQ 30.09.2017 PH
12 A65I 30.09.2017 PH
13 BH4TKN 01.10.2017 PH
14 CX4RX 30.09.2017 PH
15 D1IAA 30.09.2017 PH
16 D1T 01.10.2017 PH
17 DF2KK 30.09.2017 PH
18 DL2VK 30.09.2017 PH
19 DL5GBE 30.09.2017 PH
20 EO25P 30.09.2017 PH
21 ER3CT 30.09.2017 PH
22 ES1BBJ 01.10.2017 PH
23 EU1FQ 30.09.2017 PH
24 EU7LJ 01.10.2017 PH
25 EW1WA 30.09.2017 PH
26 EW2MO 30.09.2017 PH
27 EW6AS 01.10.2017 PH
28 EW6RQ 01.10.2017 PH
29 EX8NK 30.09.2017 PH
30 EX8NR 30.09.2017 PH
31 EX8VC 30.09.2017 PH
32 EY7SK 30.09.2017 PH
33 F5KDC/P 30.09.2017 PH
34 G4EOW 30.09.2017 PH
35 IK5DHL 30.09.2017 PH
36 IQ6PE 30.09.2017 PH
37 IU0HDC 30.09.2017 PH
38 IU1HJF 30.09.2017 PH
39 IU5CJP 30.09.2017 PH
40 IW2GQW 30.09.2017 PH
41 IZ0BAK 30.09.2017 PH
42 IZ6RLN 30.09.2017 PH
43 JA1BBC 01.10.2017 PH
44 JA2BNK 01.10.2017 PH
45 JA2HGF 01.10.2017 PH
46 JG1XUZ 30.09.2017 PH
47 JH1KYA 01.10.2017 PH
48 JJ4ITR 01.10.2017 PH
49 KH6/G4KHG 30.09.2017 PH
50 LU7DV 30.09.2017 PH
51 LZ1DON/1 30.09.2017 PH
52 N5WX 30.09.2017 PH
53 OK1VPO 29.09.2017 JT65
54 OM8LM 29.09.2017 JT65
55 PA3FIC 30.09.2017 PH
56 PD7JVW 30.09.2017 PH
57 PP5FZ 30.09.2017 PH
58 PY7BC 30.09.2017 PH
59 PY7ZZ 30.09.2017 PH
60 PY9MT 30.09.2017 PH
61 R0CBG 30.09.2017 PH
62 R0CBI 01.10.2017 PH
63 R0CBJ 30.09.2017 PH
64 R0CBR 30.09.2017 PH
65 R0CC 01.10.2017 PH
66 R0QAF 30.09.2017 PH
67 R1BBG 01.10.2017 PH
68 R1BBT 30.09.2017 PH
69 R1BBV 01.10.2017 PH
70 R1CAT 30.09.2017 PH
71 R1DA/M 01.10.2017 PH
72 R1TO 30.09.2017 PH
73 R1TT 30.09.2017 PH
74 R2DBL 01.10.2017 PH
75 R2DEO 01.10.2017 PH
76 R2DIL 01.10.2017 PH
77 R2DKG 30.09.2017 PH
78 R2DKU 01.10.2017 PH
79 R2DP 01.10.2017 PH
80 R2GBN 30.09.2017 PH
81 R2GCC 01.10.2017 PH
82 R2RAP 30.09.2017 PH
83 R2ZI 01.10.2017 PH
84 R3AB 30.09.2017 PH
85 R3EV 30.09.2017 PH
86 R3FO 30.09.2017 PH
87 R3GF 30.09.2017 PH
88 R3GK 01.10.2017 PH
89 R3GP 01.10.2017 PH
90 R3IAR 01.10.2017 PH
91 R3KDT 01.10.2017 PH
92 R3MJ 30.09.2017 PH
93 R3MW 30.09.2017 PH
94 R3QA 01.10.2017 PH
95 R3THJ 30.09.2017 PH
96 R3YAR 30.09.2017 PH
97 R3ZG 30.09.2017 PH
98 R3ZZR 30.09.2017 PH
99 R460KB 30.09.2017 PH
100 R4CB 30.09.2017 PH
101 R4CDO 30.09.2017 PH
102 R4CDW 30.09.2017 PH
103 R4CEL 30.09.2017 PH
104 R4FAN 01.10.2017 PH
105 R4FT 30.09.2017 PH
106 R4FU 30.09.2017 PH
107 R4HD 30.09.2017 PH
108 R4HHH 30.09.2017 PH
109 R4HW 30.09.2017 PH
110 R4IB 30.09.2017 PH
111 R4IN 30.09.2017 PH
112 R4PCK 30.09.2017 PH
113 R4PZ 30.09.2017 PH
114 R4RH 30.09.2017 PH
115 R4SAV 30.09.2017 PH
116 R4YX 30.09.2017 PH
117 R5DA 01.10.2017 PH
118 R5VAE 01.10.2017 PH
119 R5ZJ 01.10.2017 PH
120 R5ZW 01.10.2017 PH
121 R60SAT 01.10.2017 PH
122 R6CG 30.09.2017 PH
123 R6DBE 30.09.2017 PH
124 R6DBR 30.09.2017 PH
125 R6DET 01.10.2017 PH
126 R6DFP 30.09.2017 PH
127 R6DGZ 30.09.2017 PH
128 R6DJ 01.10.2017 PH
129 R6FBT 01.10.2017 PH
130 R6FI 30.09.2017 PH
131 R6KC 30.09.2017 PH
132 R6LDW 30.09.2017 PH
133 R6LEZ 01.10.2017 PH
134 R6LPV 01.10.2017 PH
135 R6NW 30.09.2017 PH
136 R6TX 01.10.2017 PH
137 R6UAI 01.10.2017 PH
138 R7DI 30.09.2017 PH
139 R7EL 01.10.2017 PH
140 R7GG 30.09.2017 PH
141 R7NP 01.10.2017 PH
142 R7RY 30.09.2017 PH
143 R7TB 01.10.2017 PH
144 R7TS 30.09.2017 PH
145 R8ACE 30.09.2017 PH
146 R8AEJ 01.10.2017 PH
147 R8CBB 30.09.2017 PH
148 R8CBM 30.09.2017 PH
149 R8CBU 30.09.2017 PH
150 R8CBW 30.09.2017 PH
151 R8KAD/P 30.09.2017 PH
152 R9AAB 30.09.2017 PH
153 R9AZ 30.09.2017 PH
154 R9CC 01.10.2017 PH
155 R9FAZ 30.09.2017 PH
156 R9FE 30.09.2017 PH
157 R9JAI 30.09.2017 PH
158 R9JAL 30.09.2017 PH
159 R9LM 30.09.2017 PH
160 R9SAI 30.09.2017 PH
161 R9SAS 30.09.2017 PH
162 R9SBW 30.09.2017 PH
163 R9SBY 30.09.2017 PH
164 R9SY 30.09.2017 PH
165 R9WBG 30.09.2017 PH
166 R9WCQ 30.09.2017 PH
167 R9WDJ 30.09.2017 PH
168 R9WDT 30.09.2017 PH
169 R9WEI 30.09.2017 PH
170 R9WP 30.09.2017 PH
171 R9XU 30.09.2017 PH
172 RA0JBL 30.09.2017 PH
173 RA1ANN 01.10.2017 PH
174 RA1QBH 30.09.2017 PH
175 RA1QLC 01.10.2017 PH
176 RA3AOU 30.09.2017 PH
177 RA3ARN/6 30.09.2017 PH
178 RA3DFQ 01.10.2017 PH
179 RA3FI 01.10.2017 PH
180 RA3FY 01.10.2017 PH
181 RA3GKS 30.09.2017 PH
182 RA3PPD 01.10.2017 PH
183 RA3QBK 01.10.2017 PH
184 RA3QUG 01.10.2017 PH
185 RA3RCF 30.09.2017 PH
186 RA3RMG 01.10.2017 PH
187 RA3SK 30.09.2017 PH
188 RA3TS 30.09.2017 PH
189 RA3TSM 30.09.2017 PH
190 RA3VMW 01.10.2017 PH
191 RA3ZKW 30.09.2017 PH
192 RA4AT 01.10.2017 PH
193 RA4CAW 30.09.2017 PH
194 RA4DAI 01.10.2017 PH
195 RA4FFV 30.09.2017 PH
196 RA4HQN 30.09.2017 PH
197 RA4LPC 30.09.2017 PH
198 RA4NFT 30.09.2017 PH
199 RA4PA 30.09.2017 PH
200 RA4PBX 30.09.2017 PH
201 RA4PEN 30.09.2017 PH
202 RA4PEX 30.09.2017 PH
203 RA4UER 01.10.2017 PH
204 RA4UVF 01.10.2017 PH
205 RA5ZC 30.09.2017 PH
206 RA6AKX 01.10.2017 PH
207 RA6BW 01.10.2017 PH
208 RA6DN 30.09.2017 PH
209 RA6EC 01.10.2017 PH
210 RA6HLJ 30.09.2017 PH
211 RA6LEL 30.09.2017 PH
212 RA6LMR 01.10.2017 PH
213 RA6PKY 01.10.2017 PH
214 RA6YJ 30.09.2017 PH
215 RA7KZ 30.09.2017 PH
216 RA9ADQ 30.09.2017 PH
217 RA9AES 30.09.2017 PH
218 RA9AJ 01.10.2017 PH
219 RA9ALQ 30.09.2017 PH
220 RA9ATY 30.09.2017 PH
221 RA9AVL 01.10.2017 PH
222 RA9CDK 30.09.2017 PH
223 RA9CUV 01.10.2017 PH
224 RA9CVQ 30.09.2017 PH
225 RA9DH 30.09.2017 PH
226 RA9FEL 30.09.2017 PH
227 RA9FEW 30.09.2017 PH
228 RA9FJE 30.09.2017 PH
229 RA9FQD 30.09.2017 PH
230 RA9KD/6 30.09.2017 PH
231 RA9LL 30.09.2017 PH
232 RA9SCU 30.09.2017 PH
233 RA9SEH 30.09.2017 PH
234 RA9SRT 30.09.2017 PH
235 RA9WCZ 30.09.2017 PH
236 RC3KF 01.10.2017 PH
237 RC4HAA 30.09.2017 PH
238 RC7LK 01.10.2017 PH
239 RD3DU 30.09.2017 PH
240 RD6AN 01.10.2017 PH
241 RD9SAB 01.10.2017 PH
242 RD9SAE 30.09.2017 PH
243 RF3ZA 30.09.2017 PH
244 RG7F 30.09.2017 PH
245 RK1AF 01.10.2017 PH
246 RK3BM 01.10.2017 PH
247 RK3DQE 01.10.2017 PH
248 RK3DTB 01.10.2017 PH
249 RK3OO 01.10.2017 PH
250 RK4PT 30.09.2017 PH
251 RK6BH 01.10.2017 PH
252 RK6MB 01.10.2017 PH
253 RK9ABQ/QRP 30.09.2017 PH
254 RK9ALV 01.10.2017 PH
255 RK9AX 01.10.2017 PH
256 RL5G/0 30.09.2017 PH
257 RM3TO 01.10.2017 PH
258 RM4HN 30.09.2017 PH
259 RM9RZ 30.09.2017 PH
260 RN3B 30.09.2017 PH
261 RN3BL 30.09.2017 PH
262 RN3QGL 01.10.2017 PH
263 RN3QN 01.10.2017 PH
264 RN3QOA 01.10.2017 PH
265 RN3QSP 30.09.2017 PH
266 RN3ZKU 01.10.2017 PH
267 RN4HEJ 30.09.2017 PH
268 RN4HFO 30.09.2017 PH
269 RN4HJY 30.09.2017 PH
270 RN4HN 30.09.2017 PH
271 RN4SS 30.09.2017 PH
272 RN6AJ 30.09.2017 PH
273 RN6AT 30.09.2017 PH
274 RN6HO 30.09.2017 PH
275 RN6LCV 30.09.2017 PH
276 RN7L 30.09.2017 PH
277 RT4W 30.09.2017 PH
278 RU2DA 01.10.2017 PH
279 RU3BF 30.09.2017 PH
280 RU3KW 01.10.2017 PH
281 RU3KY 30.09.2017 PH
282 RU4CK/M 30.09.2017 PH
283 RU6DY 30.09.2017 PH
284 RU6HQ 30.09.2017 PH
285 RU8R 30.09.2017 PH
286 RU9FM 30.09.2017 PH
287 RU9MB 01.10.2017 PH
288 RU9MN 01.10.2017 PH
289 RV3DF 01.10.2017 PH
290 RV3FF 30.09.2017 PH
291 RV3OC 01.10.2017 PH
292 RV4SBU 30.09.2017 PH
293 RV6AJD 30.09.2017 PH
294 RV6ALM 01.10.2017 PH
295 RV6ANI 01.10.2017 PH
296 RV6APS 30.09.2017 PH
297 RV6HHN 30.09.2017 PH
298 RV6MX 01.10.2017 PH
299 RV6WE 30.09.2017 PH
300 RV9AAZ 30.09.2017 PH
301 RV9CAI 30.09.2017 PH
302 RV9CD 30.09.2017 PH
303 RV9CDI 30.09.2017 PH
304 RV9CEO 30.09.2017 PH
305 RV9CME 30.09.2017 PH
306 RV9CQ 30.09.2017 PH
307 RW0OW 30.09.2017 PH
308 RW3DND 01.10.2017 PH
309 RW3X 01.10.2017 PH
310 RW4CAT 01.10.2017 PH
311 RW4CB 30.09.2017 PH
312 RW4CGH 30.09.2017 PH
313 RW4CJM 01.10.2017 PH
314 RW4HFE 30.09.2017 PH
315 RW6C 30.09.2017 PH
316 RW6DM 30.09.2017 PH
317 RW6MPV 30.09.2017 PH
318 RW7KW 30.09.2017 PH
319 RW9JV 30.09.2017 PH
320 RW9YF 30.09.2017 PH
321 RW9YU 30.09.2017 PH
322 RX3DE 01.10.2017 PH
323 RX3QIA 30.09.2017 PH
324 RX3XC 01.10.2017 PH
325 RX4SB 30.09.2017 PH
326 RX6ASO 30.09.2017 PH
327 RX6D 30.09.2017 PH
328 RX6FL 30.09.2017 PH
329 RX7C 01.10.2017 PH
330 RX9CDQ 30.09.2017 PH
331 RX9LU 30.09.2017 PH
332 RZ1AU 01.10.2017 PH
333 RZ3AR 01.10.2017 PH
334 RZ3DEN 01.10.2017 PH
335 RZ3DOI 01.10.2017 PH
336 RZ3ED 01.10.2017 PH
337 RZ6BR 01.10.2017 PH
338 RZ6BX 01.10.2017 PH
339 RZ9WU 30.09.2017 PH
340 SP5BR 30.09.2017 PH
341 SQ7OTK 30.09.2017 PH
342 SV1JAB 30.09.2017 PH
343 UA0LSG 01.10.2017 PH
344 UA0QNI 30.09.2017 PH
345 UA0SQV 30.09.2017 PH
346 UA0T 30.09.2017 PH
347 UA0UAN 30.09.2017 PH
348 UA1CDA 30.09.2017 PH
349 UA1CFE 01.10.2017 PH
350 UA1ZNO 30.09.2017 PH
351 UA2FDO 30.09.2017 PH
352 UA3APP 01.10.2017 PH
353 UA3CS 01.10.2017 PH
354 UA3EEL 01.10.2017 PH
355 UA3GAF 01.10.2017 PH
356 UA3GJM 01.10.2017 PH
357 UA3GLR 01.10.2017 PH
358 UA3LM 30.09.2017 PH
359 UA3PCS 01.10.2017 PH
360 UA3PGL 30.09.2017 PH
361 UA3QBZ 30.09.2017 PH
362 UA3QFY 30.09.2017 PH
363 UA3QOC 30.09.2017 PH
364 UA3RMU 30.09.2017 PH
365 UA3SFQ 01.10.2017 PH
366 UA3ZCJ 30.09.2017 PH
367 UA4AGT 01.10.2017 PH
368 UA4AIU 01.10.2017 PH
369 UA4AVG 01.10.2017 PH
370 UA4CCH 30.09.2017 PH
371 UA4CDU 01.10.2017 PH
372 UA4FDR 01.10.2017 PH
373 UA4HII 30.09.2017 PH
374 UA4I 30.09.2017 PH
375 UA4NGD 30.09.2017 PH
376 UA4PEQ 30.09.2017 PH
377 UA4PKX 30.09.2017 PH
378 UA4PNZ 30.09.2017 PH
379 UA4PUN 30.09.2017 PH
380 UA4WDD 30.09.2017 PH
381 UA5L 01.10.2017 PH
382 UA6AFS 30.09.2017 PH
383 UA6BDV 01.10.2017 PH
384 UA6BKO 30.09.2017 PH
385 UA6BM 30.09.2017 PH
386 UA6BML 01.10.2017 PH
387 UA6CAL 30.09.2017 PH
388 UA6CFS 01.10.2017 PH
389 UA6CY 30.09.2017 PH
390 UA6EKQ 30.09.2017 PH
391 UA6EU 01.10.2017 PH
392 UA6F 30.09.2017 PH
393 UA6HBJ 30.09.2017 PH
394 UA6HTF 01.10.2017 PH
395 UA6JBX 01.10.2017 PH
396 UA6LDD 01.10.2017 PH
397 UA6LSX 01.10.2017 PH
398 UA6MS 01.10.2017 PH
399 UA6UCE 01.10.2017 PH
400 UA6XY 30.09.2017 PH
401 UA6YA 30.09.2017 PH
402 UA6YD 01.10.2017 PH
403 UA7T 30.09.2017 PH
404 UA8CU 01.10.2017 PH
405 UA9ABI 30.09.2017 PH
406 UA9AOY 30.09.2017 PH
407 UA9AV 30.09.2017 PH
408 UA9AZ 30.09.2017 PH
409 UA9CSE 30.09.2017 PH
410 UA9D 30.09.2017 PH
411 UA9FAR 30.09.2017 PH
412 UA9FEQ 30.09.2017 PH
413 UA9FKF 30.09.2017 PH
414 UA9LER 30.09.2017 PH
415 UA9LFA 30.09.2017 PH
416 UA9LFJ 30.09.2017 PH
417 UA9WRW 30.09.2017 PH
418 UA9YAD 30.09.2017 PH
419 UA9YE 30.09.2017 PH
420 UA9YEJ/8 30.09.2017 PH
421 UB0FAT 30.09.2017 PH
422 UB3DNW 01.10.2017 PH
423 UB3PAQ 01.10.2017 PH
424 UB3PDX 01.10.2017 PH
425 UB3ZDC 30.09.2017 PH
426 UB4CFB 01.10.2017 PH
427 UB4FER 01.10.2017 PH
428 UB4HOR 01.10.2017 PH
429 UB4WAT 30.09.2017 PH
430 UB5O 30.09.2017 PH
431 UB5O/4 30.09.2017 PH
432 UB6HLR 01.10.2017 PH
433 UB6LQM 01.10.2017 PH
434 UB8ACW 30.09.2017 PH
435 UB8CEL 30.09.2017 PH
436 UB8CIF 30.09.2017 PH
437 UB8CIM 30.09.2017 PH
438 UB9FAE 30.09.2017 PH
439 UD6AEN 30.09.2017 PH
440 UD7A 30.09.2017 PH
441 UF6VG 01.10.2017 PH
442 UK8CC 01.10.2017 PH
443 UK8FBW 30.09.2017 PH
444 UK8LBK 30.09.2017 PH
445 UN0PA 30.09.2017 PH
446 UN1IE 30.09.2017 PH
447 UN5GM 30.09.2017 PH
448 UN6GF 30.09.2017 PH
449 UN6GG 30.09.2017 PH
450 UN7GFN 30.09.2017 PH
451 UN7LDX 30.09.2017 PH
452 UN7TK 30.09.2017 PH
453 UN8PI 01.10.2017 PH
454 UN9LBZ 30.09.2017 PH
455 UR0MM 01.10.2017 PH
456 UR0QD 30.09.2017 PH
457 UR2LX 01.10.2017 PH
458 UR3AHL 30.09.2017 PH
459 UR3LUA 30.09.2017 PH
460 UR4HB 01.10.2017 PH
461 UR4MAD 30.09.2017 PH
462 UR5ECP 30.09.2017 PH
463 UR5EEZ 01.10.2017 PH
464 UR5EIX 30.09.2017 PH
465 UR5EJ 30.09.2017 PH
466 UR5EQS 30.09.2017 PH
467 UR5EUP 30.09.2017 PH
468 UR5FNN 01.10.2017 PH
469 UR5GKA 30.09.2017 PH
470 UR5HKM 01.10.2017 PH
471 UR5HVN 01.10.2017 PH
472 UR5LHT 30.09.2017 PH
473 UR5MRF 01.10.2017 PH
474 UR5RPU 01.10.2017 PH
475 UR5ULI 30.09.2017 PH
476 UR5VPR 30.09.2017 PH
477 UR6ID 30.09.2017 PH
478 UR6IQN 01.10.2017 PH
479 US2IFK 01.10.2017 PH
480 US2IHL 01.10.2017 PH
481 US3II 30.09.2017 PH
482 US3IJM 30.09.2017 PH
483 US3MR 30.09.2017 PH
484 US4MIT 30.09.2017 PH
485 US5ABI 30.09.2017 PH
486 US5EAO 01.10.2017 PH
487 US5IRX 01.10.2017 PH
488 US5LBQ 30.09.2017 PH
489 US5LN 30.09.2017 PH
490 US5MBY 01.10.2017 PH
491 US5MLG 30.09.2017 PH
492 US5UO 30.09.2017 PH
493 US6IUP 30.09.2017 PH
494 US7IMO 30.09.2017 PH
495 US7IN 30.09.2017 PH
496 US8IIU 01.10.2017 PH
497 US8INM 01.10.2017 PH
498 US9IAG 30.09.2017 PH
499 US9IAM 30.09.2017 PH
500 US9IDA 30.09.2017 PH
501 US9IDD 30.09.2017 PH
502 UT0MY 01.10.2017 PH
503 UT0UW 30.09.2017 PH
504 UT2LO 30.09.2017 PH
505 UT2MD 01.10.2017 PH
506 UT3EV 30.09.2017 PH
507 UT3LX 30.09.2017 PH
508 UT5EKF/MM 01.10.2017 PH
509 UT5LI 01.10.2017 PH
510 UT5QBN 30.09.2017 PH
511 UT7IP 30.09.2017 PH
512 UT7UZ 30.09.2017 PH
513 UT8IAH 30.09.2017 PH
514 UV1IB 30.09.2017 PH
515 UV1IE 30.09.2017 PH
516 UV5ELV 01.10.2017 PH
517 UV8IZ 01.10.2017 PH
518 UX3MC 01.10.2017 PH
519 UX7IN 01.10.2017 PH
520 YC1CMJ 30.09.2017 PH
521 YF3WIL 30.09.2017 PH
522 YL3AX 01.10.2017 PH
523 YL3FL 30.09.2017 PH
524 YO8BDW 30.09.2017 PH
525 YO8CHF 30.09.2017 PH
526 YU9MBA 01.10.2017 PH
527 ZL1BDW 30.09.2017 PH
528 ZL1BRL 30.09.2017 PH
529 ZL1LC 30.09.2017 PH
530 ZL1UGF 30.09.2017 PH

Back