UA9CGL | SV-16

Pos Call Date Mode

1 4J7WMF 18.10.2008 PH
2 4X4JU 06.07.2016 PH
3 4Z5AV 11.09.2009 PH
4 9A2NA 21.04.2012 PH
5 9A2WJ 21.04.2012 PH
6 CU3AA 06.07.2016 CW
7 DJ1AA 11.09.2009 PH
8 DK2AI 06.07.2016 CW|PH
9 DL1BUC 06.07.2016 CW
10 DL1CC 11.09.2009 PH
11 DL1EJA 11.09.2009 PH
12 DL5MG 22.07.2009 PH
13 DL5MO 30.06.2014 PH
14 DL5WW 06.07.2016 PH
15 DL7VOG 21.04.2012 PH
16 DL8USA 18.07.2009 PH
17 EA1DR 06.07.2016 CW
18 EA3NT 30.06.2014 PH
19 EN5R 11.09.2009 PH
20 ER5DX 06.07.2016 CW
21 ES1IP 06.07.2016 CW|PH
22 EW6GN 21.04.2012 PH
23 F5PJQ 30.06.2014 PH
24 F6EOC 06.07.2016 CW
25 F6EYB 06.07.2016 CW
26 G1HIP 21.04.2012 PH
27 HA7PO 21.04.2012 PH
28 HA8IC 21.04.2012 PH
29 HB9AAA 06.07.2016 PH
30 I7CSB 21.04.2012 PH
31 IK2LDM 21.04.2012 PH
32 IV3GOW 21.04.2012 PH
33 IV3ZOF 18.07.2009 PH
34 IZ1GLT 30.06.2014 PH
35 JA1BPA 18.07.2009 PH
36 JA8MS 11.09.2009 PH
37 LA1CO 06.07.2016 CW
38 LY2YR 06.07.2016 CW
39 LY3BY 30.06.2014 PH
40 LY5G 18.07.2009 PH
41 LZ1HA 18.07.2009 PH
42 LZ1JZ 06.07.2016 CW
43 LZ3SM 30.06.2014 PH
44 OE3VID 11.09.2009 PH
45 OH5ZZ 21.04.2012 PH
46 OK1AFO 11.09.2009 PH
47 OK1AMF 06.07.2016 CW
48 OK1DH 06.06.2009 PH
49 OK1DLA 30.06.2014 PH
50 OK1DOZ 06.07.2016 CW
51 OK1IWS 22.07.2009 PH
52 OK1JKM 30.06.2014 PH
53 OK2KR 21.04.2012 PH
54 OK2LA 06.07.2016 CW
55 OK2MI 06.07.2016 PH
56 OK7GU 06.07.2016 CW
57 ON5JK 11.09.2009 PH
58 OZ3SM 30.06.2014 PH
59 OZ8DX 21.04.2012 PH
60 R0QA 06.07.2016 PH
61 R1OAI 06.07.2016 PH
62 R1OAJ 06.07.2016 CW
63 R2DO 30.06.2014 PH
64 R2DX/3 21.04.2012 PH
65 R3QA 06.07.2016 CW
66 R3TGZ 06.07.2016 PH
67 R3TJ 06.07.2016 CW
68 R4AN 06.07.2016 PH
69 R4FLR 30.06.2014 PH
70 R6AC 06.07.2016 PH
71 R6DR 30.06.2014 PH
72 R6LCQ 30.06.2014 PH
73 R6NU 06.07.2016 CW
74 R7DA 06.07.2016 CW
75 R7GW 30.06.2014 PH
76 R7KFX 06.07.2016 CW
77 R8CBN 06.07.2016 PH
78 R8CZ 06.07.2016 PH
79 R8IA 06.07.2016 CW
80 R9AB 21.04.2012 PH
81 R9CZ 06.07.2016 PH
82 R9WB 06.07.2016 PH
83 RA0AFG 06.06.2009 PH
84 RA0AY 11.09.2009 PH
85 RA1AFR 21.04.2012 PH
86 RA1APY 18.07.2009 PH
87 RA1AVP 06.07.2016 PH
88 RA1AVP/1 22.07.2009 PH
89 RA1OD 30.06.2014 PH
90 RA1OHX 18.10.2008 PH
91 RA1OJ 22.07.2009 PH
92 RA1OW 30.06.2014 PH
93 RA1QKB 18.07.2009 PH
94 RA1QO 18.07.2009 PH
95 RA3AV 06.07.2016 CW
96 RA3BL 06.07.2016 PH
97 RA3CQ 11.09.2009 PH
98 RA3DA 18.07.2009 PH
99 RA3PCI 11.09.2009 PH
100 RA3QQQ 21.04.2012 PH
101 RA3QSL 21.04.2012 PH
102 RA3RBL 18.07.2009 PH
103 RA3RLP 21.04.2012 PH
104 RA3RNN 18.10.2008 PH
105 RA3SK/4 18.10.2008 PH
106 RA3SL 18.07.2009 PH
107 RA3TIO 21.04.2012 PH
108 RA3TKS 06.07.2016 PH
109 RA3TSM 18.10.2008 PH
110 RA3ZAN 18.10.2008 PH
111 RA3ZIN 18.10.2008 PH
112 RA4CA 06.07.2016 CW|PH
113 RA4FAU 21.04.2012 PH
114 RA4FEA 30.06.2014 PH
115 RA4FOY 22.07.2009 PH
116 RA4HDQ 11.09.2009 PH
117 RA4HSB 18.10.2008 PH
118 RA4HT 18.10.2008 PH
119 RA4LHD 18.10.2008 PH
120 RA4PKI 11.09.2009 PH
121 RA4UIV 06.07.2016 PH
122 RA6AMA 22.07.2009 PH
123 RA6AVK 11.09.2009 PH
124 RA6FN 18.10.2008 PH
125 RA6LY 21.04.2012 PH
126 RA6MQ 11.09.2009 PH
127 RA6YDX 18.10.2008 PH
128 RA9DZ 18.10.2008 PH
129 RA9OEW 30.06.2014 PH
130 RA9RR 21.04.2012 PH
131 RA9SAY 18.10.2008 PH
132 RA9UB 30.06.2014 PH
133 RA9UCS 18.10.2008 PH
134 RA9YA 30.06.2014 PH
135 RD0WA 21.04.2012 PH
136 RD1AP 06.07.2016 CW
137 RD3DM 06.07.2016 CW
138 RD3DT 11.09.2009 PH
139 RJ7A 06.07.2016 CW
140 RK1PWA 21.04.2012 PH
141 RK1QWX 21.04.2012 PH
142 RK6AH 21.04.2012 PH
143 RK6BH 21.04.2012 PH
144 RK7C 06.07.2016 PH
145 RK9SWM 18.10.2008 PH
146 RL2D 06.07.2016 CW
147 RL3FA 11.09.2009 PH
148 RL3WX 11.09.2009 PH
149 RL6LU 06.07.2016 PH
150 RM6J 30.06.2014 PH
151 RM7M 21.04.2012 PH
152 RN1CW 21.04.2012 PH
153 RN2FA 06.07.2016 PH
154 RN3DY 11.09.2009 PH
155 RN3FK 21.04.2012 PH
156 RN3FT 30.06.2014 PH
157 RN3KO 18.07.2009 PH
158 RN3QOO 06.07.2016 PH
159 RN3RY 30.06.2014 PH
160 RN3ZLQ 18.10.2008 PH
161 RN4HEP 11.09.2009 PH
162 RN4ZT 18.10.2008 PH
163 RN6HAD 11.09.2009 PH
164 RN6HEQ 21.04.2012 PH
165 RN6LFO 06.07.2016 PH
166 RN9AA 18.10.2008 PH
167 RU3DSJ 18.07.2009 PH
168 RU3FN 18.10.2008 PH
169 RU3GN 18.07.2009 PH
170 RU3UW 18.10.2008 PH
171 RU3ZF 18.10.2008 PH
172 RU4FA 21.04.2012 PH
173 RU4HD 18.07.2009 PH
174 RU4HL 11.09.2009 PH
175 RU4PW 18.10.2008 PH
176 RU4SO 30.06.2014 PH
177 RU4SS 22.07.2009 PH
178 RU4SU 18.10.2008 PH
179 RU6AX 18.07.2009 PH
180 RU6LC 30.06.2014 PH
181 RU6UR 06.07.2016 PH
182 RU6YJ 21.04.2012 PH
183 RU6YZ 11.09.2009 PH
184 RU9CZ 11.09.2009 PH
185 RU9OA 18.07.2009 PH
186 RU9ST 06.07.2016 PH
187 RU9UC 06.07.2016 CW
188 RU9WS 06.07.2016 PH
189 RU9YF 06.07.2016 CW|PH
190 RV0CB 06.07.2016 PH
191 RV1CT 21.04.2012 PH
192 RV3LF 30.06.2014 PH
193 RV3ZR 18.10.2008 PH
194 RV4AZ 11.09.2009 PH
195 RV4LX 18.10.2008 PH
196 RV6FN 30.06.2014 PH
197 RV9CD 30.06.2014 PH
198 RV9CHB 06.07.2016 PH
199 RV9UCN 06.07.2016 PH
200 RV9UE 18.10.2008 PH
201 RV9USA 06.07.2016 PH
202 RW1C 30.06.2014 PH
203 RW1CW 18.10.2008 PH
204 RW1QQ 18.07.2009 PH
205 RW3CW 21.04.2012 PH
206 RW3DF 06.07.2016 CW
207 RW3O 06.07.2016 PH
208 RW3WX 21.04.2012 PH
209 RW3ZY 18.10.2008 PH
210 RW4HBD 18.10.2008 PH
211 RW4HD 30.06.2014 PH
212 RW4NA 18.10.2008 PH
213 RW4YM 22.07.2009 PH
214 RW6AMZ 18.10.2008 PH
215 RW6AP 30.06.2014 PH
216 RW6ATD 30.06.2014 PH
217 RW6BJ 22.07.2009 PH
218 RW6HKF 11.09.2009 PH
219 RW9JK 22.07.2009 PH
220 RW9ML 06.07.2016 PH
221 RW9URI 18.10.2008 PH
222 RW9UTK 18.10.2008 PH
223 RX3AU 30.06.2014 PH
224 RX3BP 18.10.2008 PH
225 RX3XA 21.04.2012 PH
226 RX4CZ 18.10.2008 PH
227 RX4HJ 22.07.2009 PH
228 RX6AMV 06.07.2016 CW
229 RX6FE 11.09.2009 PH
230 RX9KD 22.07.2009 PH
231 RZ3ABF 18.10.2008 PH
232 RZ3BJ 21.04.2012 PH
233 RZ3DSD 30.06.2014 PH
234 RZ3DY 06.07.2016 PH
235 RZ3FW 18.10.2008 PH
236 RZ3VY 18.10.2008 PH
237 RZ3ZM 06.07.2016 PH
238 RZ3ZR 18.10.2008 PH
239 RZ4HZW 22.07.2009 PH
240 RZ5D 30.06.2014 PH
241 RZ6HSO 21.04.2012 PH
242 RZ9OC 18.07.2009 PH
243 RZ9OL 11.09.2009 PH
244 RZ9OO 18.07.2009 PH
245 RZ9OWE 21.04.2012 PH
246 RZ9UI 18.07.2009 PH
247 S52GP 06.07.2016 CW
248 SE2T 21.04.2012 PH
249 SI3A 11.09.2009 PH
250 SM0KCR 21.04.2012 PH
251 SM4BNZ 06.06.2009 PH
252 SM5CAK 06.06.2009 PH
253 SM5DJZ 18.07.2009 PH
254 SM6BZV 06.07.2016 PH
255 SM6CUK 06.07.2016 CW
256 SM7LPY 06.07.2016 CW
257 SM7ZDI 06.07.2016 CW
258 SP4NKU 30.06.2014 PH
259 SP5CCK 06.07.2016 CW
260 SP6CCI 18.07.2009 PH
261 SP7HOV 21.04.2012 CW|PH
262 SP9EWM 30.06.2014 PH
263 SQ6ILC 11.09.2009 PH
264 SV1CQN 06.07.2016 CW
265 SV2DFA 11.09.2009 PH
266 UA0ABA 06.07.2016 PH
267 UA0ABK 06.06.2009 PH
268 UA0AV 18.10.2008 PH
269 UA0AZ 18.10.2008 PH
270 UA0BA 18.10.2008 PH
271 UA0OA 18.10.2008 PH
272 UA0QNI 30.06.2014 PH
273 UA0SDX 21.04.2012 PH
274 UA0YAY 11.09.2009 PH
275 UA1ADZ 21.04.2012 PH
276 UA1AJW 06.06.2009 PH
277 UA1AVU 06.07.2016 CW
278 UA1NFA 18.10.2008 PH
279 UA1OJL 06.07.2016 CW|PH
280 UA1OMZ 22.07.2009 PH
281 UA1ZID 06.06.2009 PH
282 UA2FT/6 06.07.2016 CW
283 UA3AAL 18.10.2008 PH
284 UA3AKO 21.04.2012 PH
285 UA3BV 06.07.2016 CW
286 UA3DFM 18.10.2008 PH
287 UA3DPM 11.09.2009 PH
288 UA3DW 11.09.2009 PH
289 UA3EDQ 18.07.2009 PH
290 UA3GF 18.10.2008 PH
291 UA3GJM 30.06.2014 PH
292 UA3GRZ 11.09.2009 PH
293 UA3GX 18.10.2008 PH
294 UA3IMS 06.06.2009 PH
295 UA3KA 18.10.2008 PH
296 UA3LQX 18.10.2008 PH
297 UA3MAN 18.10.2008 PH
298 UA3QAW 06.07.2016 PH
299 UA3QPA 30.06.2014 PH
300 UA3QUO 18.07.2009 PH
301 UA3RE 22.07.2009 PH
302 UA3SAQ 30.06.2014 PH
303 UA3SBO 11.09.2009 PH
304 UA3U 06.07.2016 PH
305 UA3UBB 04.06.2009 PH
306 UA3XAC 21.04.2012 PH
307 UA3YAA 06.07.2016 PH
308 UA3ZCJ 06.07.2016 PH
309 UA3ZD 06.07.2016 PH
310 UA3ZQ 30.06.2014 PH
311 UA4AMZ 18.07.2009 PH
312 UA4AOB 18.10.2008 PH
313 UA4CKR 21.04.2012 PH
314 UA4CTE 30.06.2014 PH
315 UA4CX 06.07.2016 CW
316 UA4HIP 06.07.2016 CW
317 UA4HL 06.07.2016 PH
318 UA4NB 18.10.2008 PH
319 UA4NBA 06.07.2016 PH
320 UA4NDX 18.10.2008 PH
321 UA4NE 21.04.2012 PH
322 UA4NF 30.06.2014 PH
323 UA4NIU 18.10.2008 PH
324 UA4NN/P 06.07.2016 PH
325 UA4PCA 22.07.2009 PH
326 UA4PCM 18.10.2008 PH
327 UA4PFF 18.10.2008 PH
328 UA4PKN 18.07.2009 PH
329 UA4YA 06.07.2016 PH
330 UA4YCC 11.09.2009 PH
331 UA6AJW 18.10.2008 PH
332 UA6AVA 11.09.2009 PH
333 UA6BJY 11.09.2009 PH
334 UA6HDV 11.09.2009 PH
335 UA6JCC 18.10.2008 PH
336 UA6JFG 30.06.2014 PH
337 UA6MY 22.07.2009 PH
338 UA9CBF 06.07.2016 PH
339 UA9CBO 21.04.2012 PH
340 UA9CBR 18.10.2008 PH
341 UA9CGL 21.04.2012 PH
342 UA9CNI 18.10.2008 PH
343 UA9FLR 06.07.2016 PH
344 UA9JEC 11.09.2009 PH
345 UA9JFR 06.07.2016 PH
346 UA9JQE 18.10.2008 PH
347 UA9JTF 18.10.2008 PH
348 UA9KW 22.07.2009 PH
349 UA9MA 06.07.2016 PH
350 UA9MEJ 18.10.2008 PH
351 UA9MHN 18.10.2008 PH
352 UA9MNM 06.07.2016 CW
353 UA9NO 18.07.2009 PH
354 UA9NS 22.07.2009 PH
355 UA9SGQ 22.07.2009 PH
356 UA9SMU 18.10.2008 PH
357 UA9UBL 18.10.2008 PH
358 UA9UMB 18.10.2008 PH
359 UA9UPC 06.07.2016 PH
360 UA9UPK 18.10.2008 PH
361 UA9URF 30.06.2014 PH
362 UA9XEW 11.09.2009 PH
363 UA9YJI 18.10.2008 PH
364 UB8SBO 06.07.2016 PH
365 UB9WKX 06.07.2016 PH
366 UE1RFF 11.09.2009 PH
367 UE3RFF/3 11.09.2009 PH
368 UI8U 06.07.2016 PH
369 UN7BBD 06.07.2016 CW|PH
370 UN7ECA 18.10.2008 PH
371 UN7FAJ 22.07.2009 PH
372 UN7MMM 06.07.2016 PH
373 UN8FL 06.07.2016 CW
374 UR1MI 06.07.2016 CW
375 UR3IC 11.09.2009 PH
376 UR3ICK 18.10.2008 PH
377 UR4LTX/A 11.09.2009 PH
378 UR5IVX 06.06.2009 PH
379 UR9IV 30.06.2014 PH
380 US0KFF/P 11.09.2009 PH
381 US1IY 06.07.2016 PH
382 US1MM 21.04.2012 PH
383 US3IFV 11.09.2009 PH
384 US5UO 21.04.2012 PH
385 US6ILF 21.04.2012 PH
386 UT0MF 11.09.2009 PH
387 UT2IY 21.04.2012 PH
388 UT2LA 06.07.2016 CW
389 UT3UY 22.07.2009 PH
390 UV6QAN 30.06.2014 PH
391 UW7LL 11.09.2009 PH
392 UX1IM 11.09.2009 PH
393 UY2IG 21.04.2012 PH
394 UY2ZZ 30.06.2014 PH
395 UY5LL 30.06.2014 PH
396 YL2NJ 11.09.2009 PH
397 YL2TQ 11.09.2009 PH
398 YU7AU 06.07.2016 CW
399 YU7BB 30.06.2014 PH
400 YU7BC 06.07.2016 CW|PH
401 YU7BCD 30.06.2014 PH

Back