UA9CGL | SV-02

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 02.07.2014 PH
2 4Z5AV 30.06.2014 PH
3 9A2WJ 21.04.2012 PH
4 9A5X 27.09.2008 PH
5 DC8QB 08.06.2009 PH
6 DF7GK 02.07.2014 PH
7 DH5VK 02.07.2014 PH
8 DJ2MX 04.04.2012 PH
9 DJ9RB 02.07.2014 PH
10 DL5MO 27.09.2008 PH
11 DL6ZFG 04.04.2012 PH
12 DL8USA 08.06.2009 PH
13 DL9MS 26.06.2014 PH
14 EA1DR 02.07.2014 PH
15 EA3NT 30.06.2014 PH
16 EI7CC 04.04.2012 PH
17 ER2RM 02.07.2014 PH
18 ER3CT 27.09.2008 PH
19 ER5DX 02.07.2014 PH
20 ES1IP 02.07.2014 PH
21 EW4DX 15.11.2008 PH
22 EW7AK 06.12.2008 PH
23 F2IU 26.06.2014 CW
24 F6AUS 02.07.2014 PH
25 HA0IH 26.06.2014 PH
26 HA7UW 02.07.2014 PH
27 IK0OPS 30.06.2014 PH
28 IK1GPG 15.11.2008 PH
29 IK8DDN 21.04.2012 PH
30 IV3ZOF 08.06.2009 PH
31 JA1BPA 06.12.2008 PH
32 JA8MS 08.06.2009 PH
33 LY1NM 27.09.2008 PH
34 LY2KM 21.04.2012 PH
35 LY2T 15.11.2008 PH
36 LY3BG 27.09.2008 PH
37 LZ3FN 15.09.2008 PH
38 OH5ZZ 04.04.2012 PH
39 OK1DLA 02.07.2014 PH
40 OK1JKM 02.07.2014 PH
41 OK2KR 04.04.2012 PH
42 OK2MI 04.04.2012 PH
43 ON6GV 04.04.2012 PH
44 OZ4RT 08.06.2009 PH
45 PA3DJC 27.09.2008 PH
46 R1AHM 04.04.2012 PH
47 R1CC 02.07.2014 PH
48 R1NA 02.07.2014 PH
49 R1TAA 02.07.2014 PH
50 R3AT 10.09.2014 PH
51 R3DPM/3 04.04.2012 PH
52 R3DQ 26.06.2014 PH
53 R6DLA 30.06.2014 PH
54 R7AS 04.04.2012 PH
55 R7KS 02.07.2014 PH
56 R8XAA 14.06.2010 PH
57 RA0ADH 04.04.2012 PH
58 RA0BA 10.09.2014 PH
59 RA0JBL 27.09.2008 PH
60 RA0SAE 04.04.2012 PH
61 RA1AB/1 10.09.2014 CW
62 RA1AFR 02.07.2014 PH
63 RA1OHX 15.11.2008 PH
64 RA1OW 02.07.2014 PH
65 RA1QO 15.11.2008 PH
66 RA1QY 15.09.2008 PH
67 RA3AAJ 06.12.2008 PH
68 RA3CQ 15.09.2008 PH
69 RA3DAD 02.07.2014 PH
70 RA3GEH 04.04.2012 PH
71 RA3GKC 04.04.2012 PH
72 RA3GZ 04.04.2012 PH
73 RA3LAL 15.11.2008 PH
74 RA3PCI 04.04.2012 PH
75 RA3PHE 04.04.2012 PH
76 RA3PJS 04.03.2012 PH
77 RA3RBL 06.12.2008 PH
78 RA3RGQ 15.09.2008 PH
79 RA3RKG 08.06.2009 PH
80 RA3RNN 15.11.2008 PH
81 RA3TIO 15.09.2008 PH
82 RA3TKS 06.12.2008 PH
83 RA3TSM 15.11.2008 PH
84 RA3WUD 04.04.2012 PH
85 RA3YDA 04.04.2012 PH
86 RA3ZIH 04.04.2012 PH
87 RA4ADF 15.11.2008 PH
88 RA4FEA 10.09.2014 PH
89 RA4FQ 15.09.2008 PH
90 RA4FY 15.09.2008 PH
91 RA4HDQ 06.12.2008 PH
92 RA4PKI 10.09.2014 PH
93 RA4RU/9/P 26.06.2014 PH
94 RA4ST 14.06.2010 PH
95 RA4UES 06.12.2008 PH
96 RA6AKX 02.07.2014 PH
97 RA6AU 15.09.2008 PH
98 RA6DQ 04.04.2012 PH
99 RA6LEL 14.06.2010 PH
100 RA6YDX 27.09.2008 PH
101 RA6YJ 26.06.2014 CW|PH
102 RA9DA/P 08.08.2007 PH
103 RA9MKL 06.12.2008 PH
104 RA9OEK 15.09.2008 PH
105 RA9OEW 21.04.2012 PH
106 RA9OP 15.09.2008 PH
107 RA9UUG 27.09.2008 PH
108 RA9YTB 04.04.2012 PH
109 RD0A 02.07.2014 PH
110 RD0WA 02.07.2014 PH
111 RD3DM 15.11.2008 PH
112 RD3DT 15.09.2008 PH
113 RD3PX 15.11.2008 PH
114 RD3QA/9 04.03.2006 CW
115 RD3QE 04.04.2012 PH
116 RK1PWA 15.11.2008 PH
117 RK3DQE 02.07.2014 PH
118 RK3LC 04.04.2012 PH
119 RK3QY 04.04.2012 PH
120 RK4FAD 15.11.2008 PH
121 RK4PC 06.12.2008 PH
122 RK9UAK 15.09.2008 PH
123 RK9UY 06.12.2008 PH
124 RL3QAH 04.04.2012 PH
125 RL3QEJ 04.04.2012 PH
126 RL3QI 26.06.2014 PH
127 RM6J 02.07.2014 PH
128 RM7M 21.04.2012 PH
129 RN0SR 15.09.2008 PH
130 RN3BG 06.12.2008 PH
131 RN3DAE 06.12.2008 PH
132 RN3DAZ 06.12.2008 PH
133 RN3QLB 04.04.2012 PH
134 RN3RBP 15.09.2008 PH
135 RN3REY 06.12.2008 PH
136 RN3ZJP 04.04.2012 PH
137 RN3ZLQ 15.11.2008 PH
138 RN3ZR 27.09.2008 PH
139 RN6FK/6 27.09.2008 PH
140 RN6HZ 15.09.2008 PH
141 RN7A 02.07.2014 PH
142 RN9AOM 14.06.2010 PH
143 RN9CM 14.06.2010 PH
144 RN9CXX 04.04.2012 PH
145 RT2D 02.07.2014 PH
146 RU3DG 15.09.2008 PH
147 RU3EJ 30.06.2014 PH
148 RU3WR 02.07.2014 PH
149 RU4FA 21.04.2012 PH
150 RU4SO 30.06.2014 PH
151 RU6AX 27.09.2008 PH
152 RU6FA 15.09.2008 PH
153 RU6FC 06.12.2008 PH
154 RU6YZ 04.04.2012 PH
155 RU9CZ 04.04.2012 PH
156 RU9YF 15.11.2008 PH
157 RV3BD 08.06.2009 PH
158 RV3DB 15.09.2008 PH
159 RV3LF 15.11.2008 PH
160 RV3YR 15.09.2008 PH
161 RV3ZR 27.09.2008 PH
162 RV4CN 15.09.2008 PH
163 RV4YV 06.12.2008 PH
164 RV6AB 27.09.2008 PH
165 RV6FN 02.07.2014 PH
166 RV6HJT 26.06.2014 PH
167 RV6LI 06.12.2008 PH
168 RV9CHB 06.12.2008 PH
169 RV9CQ 26.06.2014 PH
170 RV9WZ/2 15.11.2008 PH
171 RW1AM 15.11.2008 PH
172 RW1C 02.07.2014 PH
173 RW1QQ 15.11.2008 PH
174 RW3AGT/3 15.11.2008 PH
175 RW3DD 26.06.2014 PH
176 RW3DU 26.06.2014 PH
177 RW3DY 15.09.2008 PH
178 RW3XZ 14.06.2010 PH
179 RW4HLI 14.06.2010 PH
180 RW4PP 10.09.2014 PH
181 RW4UW 15.09.2008 PH
182 RW6AMZ 27.09.2008 PH
183 RW6AON 15.09.2008 PH
184 RW6ATD 30.06.2014 PH
185 RW6HKF 15.09.2008 PH
186 RW6HPD 04.04.2012 PH
187 RW6MII 15.11.2008 PH
188 RW9CC 27.10.2006 PH
189 RW9LL 30.06.2014 PH
190 RW9MJ 14.06.2010 PH
191 RW9UKK 04.04.2012 PH
192 RW9WJ/4 30.06.2014 PH
193 RX1A 21.04.2012 PH
194 RX3AU 02.07.2014 PH
195 RX3BP 15.11.2008 PH
196 RX3DN 15.11.2008 PH
197 RX3QAJ 04.04.2012 PH
198 RX3QFT 06.12.2008 PH
199 RX3XA 02.07.2014 PH
200 RX3ZW 08.06.2009 PH
201 RX9CDQ 15.11.2008 PH
202 RX9CEV 27.09.2008 PH
203 RZ3DC 15.09.2008 PH
204 RZ6AW 06.12.2008 PH
205 RZ6LY 04.04.2012 PH
206 RZ6LY/6 15.09.2008 PH
207 RZ8U 04.04.2012 PH
208 RZ9OL 15.09.2008 PH
209 RZ9OO 15.09.2008 PH
210 RZ9UM 06.12.2008 PH
211 RZ9WJ 02.07.2014 PH
212 S52KM 15.11.2008 PH
213 SE2T 04.04.2012 PH
214 SM4BNZ 27.09.2008 PH
215 SP2XDW 04.04.2012 PH
216 SP4OLP 02.07.2014 PH
217 SV2DGJ 02.07.2014 PH
218 UA0ALB 02.07.2014 PH
219 UA0AV 06.12.2008 PH
220 UA0BA 10.09.2014 PH
221 UA0OO 15.09.2008 PH
222 UA0UR 27.09.2008 PH
223 UA1ABJ 04.04.2012 PH
224 UA1AJW 15.11.2008 PH
225 UA1AKE 04.04.2012 PH
226 UA1OIZ 15.09.2008 PH
227 UA1OJL 14.06.2010 PH
228 UA1ZID 15.11.2008 PH
229 UA2FT 30.06.2014 PH
230 UA3AAJ 10.09.2014 PH
231 UA3AKD 15.09.2008 PH
232 UA3AKO 14.06.2010 PH
233 UA3CS 06.12.2008 PH
234 UA3DPM 04.04.2012 PH
235 UA3GBH 04.04.2012 PH
236 UA3GJM 10.09.2014 CW|PH
237 UA3GLP 15.09.2008 PH
238 UA3GLX 04.04.2012 PH
239 UA3GX 21.04.2012 PH
240 UA3IFF 04.04.2012 PH
241 UA3PM 06.12.2008 PH
242 UA3QAR 06.12.2008 PH
243 UA3QLQ 14.06.2010 PH
244 UA3RMG 15.09.2008 PH
245 UA3SAQ 30.06.2014 PH
246 UA3U 21.04.2012 PH
247 UA3URF 15.09.2008 PH
248 UA3WB 15.11.2008 PH
249 UA3XLQ 21.04.2012 PH
250 UA4CTE 30.06.2014 PH
251 UA4HAU 14.06.2010 PH
252 UA4HIP 30.06.2014 PH
253 UA4HY 26.06.2014 PH
254 UA4LDP 06.12.2008 PH
255 UA4NBA 10.09.2014 PH
256 UA4UCW 15.09.2008 PH
257 UA4YBI 06.12.2008 PH
258 UA6GM 06.12.2008 PH
259 UA6GP 06.12.2008 PH
260 UA6HGY 02.07.2014 PH
261 UA6IC 04.04.2012 PH
262 UA6JCC 06.12.2008 PH
263 UA6JFG 02.07.2014 PH
264 UA9AOO 15.11.2008 PH
265 UA9CBO 30.06.2014 PH
266 UA9CDC 04.04.2012 PH
267 UA9DR 15.09.2008 PH
268 UA9JEC 14.06.2010 PH
269 UA9JFR 02.07.2014 PH
270 UA9KB 26.06.2014 PH
271 UA9KW 06.12.2008 PH
272 UA9MA 06.12.2008 PH
273 UA9OA 15.09.2008 PH
274 UA9URF 04.04.2012 PH
275 UA9XCQ 26.06.2014 PH
276 UA9XEW 06.12.2008 PH
277 UA9YE 06.12.2008 PH
278 UA9YEE 21.04.2012 PH
279 UA9YF 27.09.2008 PH
280 UE3RGR 06.12.2008 PH
281 UE9CRK 30.11.2007 PH
282 UI7T 02.07.2014 PH
283 UK8DWA 06.12.2008 PH
284 UN7JOS 27.09.2008 PH
285 UR1LZ 02.07.2014 PH
286 UR3LE 04.04.2012 PH
287 UR5LOI 26.06.2014 PH
288 UR5LTQ 27.09.2008 PH
289 UR5VIP 06.12.2008 PH
290 UR5ZY 04.04.2012 PH
291 UR9IT 30.06.2014 PH
292 US5UL 08.06.2009 PH
293 US5UO 27.09.2008 PH
294 US7IAS 15.11.2008 PH
295 US7IML 26.06.2014 PH
296 UT0IG 27.09.2008 PH
297 UT1AB 04.04.2012 PH
298 UT1MO 27.09.2008 PH
299 UT2GA 06.12.2008 PH
300 UT2IP 06.12.2008 PH
301 UT2IX 04.04.2012 PH
302 UT2QM 06.12.2008 PH
303 UT2QN 15.11.2008 PH
304 UT3ET 27.09.2008 PH
305 UT3UY 27.09.2008 PH
306 UT3UZ 15.11.2008 PH
307 UT5UVE 08.06.2009 PH
308 UT5ZY 06.12.2008 PH
309 UT9LH 06.12.2008 PH
310 UX3MC 27.09.2008 PH
311 UY0CA 15.09.2008 PH
312 UY5IS 04.04.2012 PH
313 UY5VA 04.04.2012 PH
314 YU7AU 30.06.2014 PH
315 YU7BB 02.07.2014 PH
316 YU7BCD 04.04.2012 PH

Back