UA9CGL | PM-14

Pos Call Date Mode

1 4L4BF 12.07.2015 PH
2 4X4JU 12.07.2015 PH
3 9A2NA 12.07.2015 CW
4 9A3NM 04.08.2016 PH
5 DH5VK 12.07.2015 PH
6 DL5CT 12.07.2015 PH
7 DL5MG 12.07.2015 CW|PH
8 DL6KVA 12.07.2015 CW
9 DL8KAC 04.08.2016 PH
10 DL9MS 04.08.2016 PH
11 DM3SWD 12.07.2015 CW
12 EA3NT 12.07.2015 PH
13 EI7CC 11.07.2015 PH
14 EU2FA 12.07.2015 PH
15 EW4DX 12.07.2015 CW|PH
16 F6EYB 12.07.2015 CW|PH
17 F6GCP 04.08.2016 PH
18 HA0IH 12.07.2015 CW
19 HB9AFI 12.07.2015 CW
20 I8QJU 12.07.2015 PH
21 LY3AB 12.07.2015 PH
22 LZ1HA 04.08.2016 PH
23 OG3R 12.07.2015 CW
24 OH3GZ 12.07.2015 CW
25 OH6GAZ 12.07.2015 CW
26 OK1APV 12.07.2015 CW
27 OK1DLA 12.07.2015 CW
28 OK1JKM 12.07.2015 CW
29 OZ8BZ 12.07.2015 PH
30 PA1NL 12.07.2015 CW|PH
31 R2DEV 04.08.2016 PH
32 R3AT 11.07.2015 PH
33 R3FK 11.07.2015 PH
34 R3MAF 12.07.2015 PH
35 R6DCE 12.07.2015 PH
36 R7KM 12.07.2015 PH
37 R8JAA 04.08.2016 PH
38 R9OX 12.07.2015 CW
39 R9UA 12.07.2015 PH
40 R9UDO 12.07.2015 PH
41 RA1OHX 11.07.2015 PH
42 RA1OW 11.07.2015 PH
43 RA4FEA 11.07.2015 PH
44 RA6ATZ 12.07.2015 PH
45 RA9FDR/M 12.07.2015 PH
46 RA9MKL 12.07.2015 PH
47 RA9UAD 12.07.2015 PH
48 RA9YA 11.07.2015 PH
49 RD0WA 11.07.2015 PH
50 RD5A 12.07.2015 CW
51 RK3QZ 12.07.2015 CW
52 RK6ABM 12.07.2015 CW
53 RK9UAH 12.07.2015 CW
54 RN3QN 11.07.2015 PH
55 RU3EJ 12.07.2015 PH
56 RU4AR 12.07.2015 CW
57 RU6K 04.08.2016 PH
58 RU6YZ 12.07.2015 PH
59 RU9UC 04.08.2016 CW|PH
60 RV1CC 12.07.2015 CW|PH
61 RV6FN 12.07.2015 PH
62 RV9DC 12.07.2015 PH
63 RV9UCN 12.07.2015 PH
64 RW1AI 11.07.2015 PH
65 RW1C 12.07.2015 CW|PH
66 RW3CW 11.07.2015 PH
67 RW3DD 12.07.2015 PH
68 RW4HB 11.07.2015 PH
69 RW4HD 11.07.2015 PH
70 RW7B 12.07.2015 PH
71 RW9TB 11.07.2015 PH
72 RX3DDD 04.08.2016 PH
73 RX6AMV 12.07.2015 PH
74 RZ6L 12.07.2015 PH
75 RZ6M/P 12.07.2015 PH
76 S52KM 12.07.2015 CW
77 SM5CAK 04.08.2016 PH
78 SM5HPB 04.08.2016 PH
79 SP6GCU 12.07.2015 CW
80 UA0AEC 04.08.2016 PH
81 UA1AFT 12.07.2015 CW|PH
82 UA1OIZ 11.07.2015 PH
83 UA1OJL 12.07.2015 PH
84 UA1OLM 11.07.2015 PH
85 UA1WA 04.08.2016 PH
86 UA2FT/6 04.08.2016 PH
87 UA3AAJ 12.07.2015 CW|PH
88 UA3DPM 12.07.2015 PH
89 UA3GJM 04.08.2016 PH
90 UA3GLD 12.07.2015 PH
91 UA3QPA 12.07.2015 CW
92 UA3U 11.07.2015 PH
93 UA4CKZ 04.08.2016 PH
94 UA4HIP 04.08.2016 PH
95 UA6AGE 12.07.2015 CW
96 UA6AVA 04.08.2016 PH
97 UA6FF 12.07.2015 PH
98 UA6GF 12.07.2015 CW
99 UA6HGY 12.07.2015 PH
100 UA6JFG 12.07.2015 CW
101 UA6MB 12.07.2015 CW
102 UA9AU 12.07.2015 PH
103 UA9JFD 04.08.2016 PH
104 UA9MQI 12.07.2015 PH
105 UA9OGF 12.07.2015 PH
106 UA9UPC 12.07.2015 PH
107 UA9URF 12.07.2015 CW
108 UI8U 11.07.2015 PH
109 UN7FW 12.07.2015 CW
110 UR5AMJ 12.07.2015 CW
111 UR5AW 12.07.2015 PH
112 UR5MCQ 04.08.2016 PH
113 UR9IV 11.07.2015 PH
114 UR9MB 12.07.2015 CW
115 US0FF 12.07.2015 PH
116 US1MM 12.07.2015 PH
117 US5ERQ 12.07.2015 PH
118 US5MEU 12.07.2015 PH
119 US5UO 11.07.2015 PH
120 UT2MZ 04.08.2016 PH
121 UT7LW 12.07.2015 CW
122 UX7UN 12.07.2015 CW
123 UY2ZZ 12.07.2015 CW
124 YU7BB 11.07.2015 PH
125 YU7BCD 11.07.2015 PH

Back