RA9WU | BA-69

Pos Call Date Mode

1 ES1IP 12.06.2014 PH
2 R1AC 12.06.2014 PH
3 R2AFE/3 12.06.2014 PH
4 R2AGG 12.06.2014 PH
5 R3FU/3 12.06.2014 PH
6 RA3XQ 12.06.2014 PH
7 RA6HVW 12.06.2014 PH
8 RD0WA 12.06.2014 PH
9 RK3DQB 12.06.2014 PH
10 RK6AH 12.06.2014 PH
11 RN3B 12.06.2014 PH
12 RN3FK 12.06.2014 PH
13 RN6LKB 12.06.2014 PH
14 RT6A/5 12.06.2014 PH
15 RU3SN 12.06.2014 PH
16 RW3GO 12.06.2014 PH
17 RW6HAQ 12.06.2014 PH
18 RZ1OK 12.06.2014 PH
19 UA1TZ 12.06.2014 PH
20 UA3DFM 12.06.2014 PH
21 UA3GJM 12.06.2014 PH
22 UA3PU/P 12.06.2014 PH
23 UA3WDT/M 12.06.2014 PH
24 UA4PIT/3 12.06.2014 PH
25 UA4YA 12.06.2014 PH
26 UA9MA 12.06.2014 PH
27 UN7AR 12.06.2014 PH
28 UR1MI 12.06.2014 PH
29 UT6LT 12.06.2014 PH
30 UU4JIM 12.06.2014 PH

Back