UA0WW | KK-08

Pos Call Date Mode

1 2E0FPC 15.09.2012 PH
2 4Z5FL 15.09.2012 PH
3 9A4MF 15.09.2012 PH
4 DG1ASA 15.09.2012 PH
5 DK0LOW 15.09.2012 PH
6 DK6AO 15.09.2012 PH
7 DK9FG 15.09.2012 PH
8 DL1KUB 15.09.2012 PH
9 DL2AMM 15.09.2012 PH
10 DL4YAR 15.09.2012 PH
11 DL9GWD 15.09.2012 PH
12 EA1PP 15.09.2012 PH
13 EA4DTV 15.09.2012 PH
14 EC7AT 15.09.2012 PH
15 EW8AF 15.09.2012 PH
16 EX8NR 15.09.2012 PH
17 F4EMG 15.09.2012 PH
18 GW0IWD 15.09.2012 PH
19 HA8DM 15.09.2012 PH
20 HB9FEX 15.09.2012 PH
21 I1ENN 15.09.2012 PH
22 I2ODZ 15.09.2012 PH
23 I5QNJ 15.09.2012 PH
24 IK0JNI 15.09.2012 PH
25 IK2QPR 15.09.2012 PH
26 IV3KKW 15.09.2012 PH
27 IZ2USP 15.09.2012 PH
28 LA4ESA 15.09.2012 PH
29 LZ1HW/2 15.09.2012 PH
30 LZ2KSB 15.09.2012 PH
31 M0CVK 15.09.2012 PH
32 OH6FTR 15.09.2012 PH
33 OK2TS 15.09.2012 PH
34 ON4TJ 15.09.2012 PH
35 ON7KC 15.09.2012 PH
36 OZ8BB 15.09.2012 PH
37 PD1BVO 15.09.2012 PH
38 R1WAA 15.09.2012 PH
39 R1ZAB 15.09.2012 PH
40 R3GMT 15.09.2012 PH
41 R5DT 15.09.2012 PH
42 R6LZ 30.09.2016 PH
43 R7CA 30.09.2016 PH
44 RA1AVP/1 15.09.2012 PH
45 RA3AGA 15.09.2012 PH
46 RA3DVM 15.09.2012 PH
47 RA3NWA 15.09.2012 PH
48 RA6FC 15.09.2012 PH
49 RA6LQ 15.09.2012 PH
50 RA6YJ 15.09.2012 PH
51 RC6U 15.09.2012 PH
52 RD3DV 15.09.2012 PH
53 RD3TBQ 15.09.2012 PH
54 RK1AS 15.09.2012 PH
55 RK3RB 15.09.2012 PH
56 RN3QOY 15.09.2012 PH
57 RU3KA 15.09.2012 PH
58 RU3XE 15.09.2012 PH
59 RU9WS 15.09.2012 PH
60 RV1CT 15.09.2012 PH
61 RV3LF 15.09.2012 PH
62 RV6LED 15.09.2012 PH
63 RW3DNC 15.09.2012 PH
64 RX3DHM 15.09.2012 PH
65 RX3QRC 15.09.2012 PH
66 RX9CCJ 15.09.2012 PH
67 RZ3DRI 15.09.2012 PH
68 RZ3EE 15.09.2012 PH
69 SM0MPV/0 15.09.2012 PH
70 SM7HPK 15.09.2012 PH
71 SM7LPY 15.09.2012 PH
72 SP4R 15.09.2012 PH
73 SP6EVZ 15.09.2012 PH
74 SQ5SUK 15.09.2012 PH
75 SQ9LOM 15.09.2012 PH
76 UA1ADZ 15.09.2012 PH
77 UA1AKU 15.09.2012 PH
78 UA1CDA 15.09.2012 PH
79 UA1CEE 15.09.2012 PH
80 UA1OJL 30.09.2016 PH
81 UA1ZHO 15.09.2012 PH
82 UA3GRZ 15.09.2012 PH
83 UA3QBZ 15.09.2012 PH
84 UA3QDJ 30.09.2016 PH
85 UA4AVN 15.09.2012 PH
86 UA4HCR 15.09.2012 PH
87 UA4HQO 15.09.2012 PH
88 UA4NHG 15.09.2012 PH
89 UA4PKX 15.09.2012 PH
90 UA6AUO 15.09.2012 PH
91 UA6HBC 15.09.2012 PH
92 UR0QK 15.09.2012 PH
93 UR2MG 15.09.2012 PH
94 UR4QLH 15.09.2012 PH
95 UR4URY 15.09.2012 PH
96 US3LX 15.09.2012 PH
97 US5UL 15.09.2012 PH
98 US5UZ 15.09.2012 PH
99 US5WDV 15.09.2012 PH
100 UT1IT 15.09.2012 PH
101 UT2IF 15.09.2012 PH
102 UT5MD 15.09.2012 PH
103 UT5ZC/QRP 15.09.2012 PH
104 UT6LX 15.09.2012 PH
105 UT7IL 15.09.2012 PH
106 UT7UZ 15.09.2012 PH
107 UT8MB 15.09.2012 PH
108 UU5JOO 15.09.2012 PH
109 UV5ERY 15.09.2012 PH
110 UX0LR 15.09.2012 PH
111 UY5IC 15.09.2012 PH
112 UY5RO 15.09.2012 PH
113 YO2CXJ 15.09.2012 PH
114 YU2VD 15.09.2012 PH
115 YU7ACO 15.09.2012 PH

Back