R0QAD | YA-13

Pos Call Date Mode

1 DK2AI 20.04.2018 PH
2 EA3NT 30.04.2016 PH
3 R0AGK 26.05.2018 PH
4 R0AGL 26.05.2018 PH
5 R0CBR 27.05.2018 PH
6 R0CBU 27.05.2018 PH
7 R0CC 25.05.2018 PH
8 R0TA 08.05.2018 PH
9 R0WAF 18.05.2018 PH
10 R3AT 30.04.2016 PH
11 RA0ADQ 13.05.2018 PH
12 RA0QH 20.03.2018 PH
13 RJ9U 25.05.2018 PH
14 RN0QK 19.05.2018 CW
15 RN6C 09.05.2018 PH
16 RP73AB 09.05.2018 PH
17 RP73V 09.05.2018 PH
18 RU0ALK 13.05.2018 PH
19 RV9CSF 28.05.2018 PH
20 RV9US 11.05.2018 PH
21 RW0LEA/P 17.05.2018 PH
22 RW0QA 25.05.2018 PH
23 RW1C 30.04.2016 PH
24 RZ0OFW 25.05.2018 PH
25 SM7ZDI 20.04.2018 PH
26 UA0QN 26.05.2018 PH
27 UA3SAQ 30.05.2018 PH
28 UA4CBX 29.05.2018 PH
29 UA4CFK 28.05.2018 PH
30 UA9OGP 29.05.2018 PH
31 UA9UKO 13.05.2018 PH
32 UB0AJM 15.05.2018 PH
33 UB4CEK 28.05.2018 PH
34 UB9UCP 13.05.2018 PH
35 UI8U 25.05.2018 PH
36 YU7BB 30.04.2016 PH

Back