R0ONC | BU-01

Pos Call Date Mode

1 HA7YTA 03.12.2017 PH
2 R4IB 03.12.2017 PH
3 R5KB 19.11.2017 PH
4 R7LZ/8 02.12.2017 PH
5 R7LZ/9 01.12.2017 PH
6 RK6JK 19.11.2017 PH
7 RW0LL 19.11.2017 PH
8 RW3KU 19.11.2017 PH
9 UA0OGZ 19.11.2017 PH
10 UA4PKX 02.12.2017 PH
11 UA9UDX 03.12.2017 PH
12 UI8U 02.12.2017 PH

Back