RK3UWK | TA-40

Pos Call Date Mode

1 DH5VK 17.06.2010 PH
2 DJ5MS 17.06.2010 PH
3 DK2AI 17.06.2010 PH
4 DK3SJ 17.06.2010 PH
5 DL7VFM 17.06.2010 PH
6 DL7VOG 17.06.2010 PH
7 ER5DX 17.06.2010 PH
8 EW1IP 18.06.2010 PH
9 EW8DZ 17.06.2010 PH
10 EW8KY 18.06.2010 PH
11 IV3ZOF 17.06.2010 PH
12 IZ5JMZ 17.06.2010 PH
13 LY1CR 17.06.2010 PH
14 LY2MM 17.06.2010 PH
15 OK1APV 17.06.2010 PH
16 OK1DLA 17.06.2010 PH
17 OK1FRG 17.06.2010 PH
18 OK2PAY 17.06.2010 PH
19 ON6DSL 17.06.2010 PH
20 OZ8DX 17.06.2010 PH
21 PA2SV 17.06.2010 PH
22 PD0MM 17.06.2010 PH
23 R2DW 17.06.2010 PH
24 RA1AVP/1 17.06.2010 PH
25 RA1WU 17.06.2010 PH
26 RA3DHF 17.06.2010 PH
27 RA3DSV 17.06.2010 PH
28 RA3IC 17.06.2010 PH
29 RA3PAM 18.06.2010 PH
30 RA3PCI 17.06.2010 PH
31 RA3TPW 17.06.2010 PH
32 RA3WBJ 18.06.2010 PH
33 RA3WP 18.06.2010 PH
34 RA4AAO 17.06.2010 PH
35 RA4FUP 17.06.2010 PH
36 RA6ATZ 17.06.2010 PH
37 RA6DQ 17.06.2010 PH
38 RA6EE 17.06.2010 CW
39 RA9XA 17.06.2010 PH
40 RD3DM 17.06.2010 PH
41 RK3BU 17.06.2010 PH
42 RK9ACK 18.06.2010 PH
43 RN3QUH 17.06.2010 PH
44 RN4AEL 17.06.2010 PH
45 RU3DSJ 17.06.2010 PH
46 RU4SO 17.06.2010 PH
47 RU9WW 18.06.2010 PH
48 RV1AP 17.06.2010 PH
49 RV3DB 18.06.2010 PH
50 RV3LO 18.06.2010 PH
51 RV4AE 17.06.2010 PH
52 RV9DY 17.06.2010 CW
53 RW3DD 17.06.2010 PH
54 RW3DW 17.06.2010 PH
55 RW3DY 18.06.2010 PH
56 RW4UW 17.06.2010 PH
57 RW6HDG 17.06.2010 PH
58 RW6YH 17.06.2010 PH
59 RX3AGD 17.06.2010 PH
60 RX3AU 17.06.2010 PH
61 RX3DN 17.06.2010 PH
62 RX9CDQ 18.06.2010 PH
63 RZ3ATG 17.06.2010 PH
64 RZ6YB 18.06.2010 PH
65 S52MZ 17.06.2010 PH
66 S57OWA 17.06.2010 PH
67 SE2T 17.06.2010 PH
68 SM6FUD 17.06.2010 PH
69 SV2DGJ 17.06.2010 PH
70 UA1AVH 17.06.2010 PH
71 UA1OIJ 17.06.2010 PH
72 UA1OOL 18.06.2010 PH
73 UA2FT 18.06.2010 PH
74 UA3AKO 17.06.2010 PH
75 UA3DIX 17.06.2010 PH
76 UA3EDQ 17.06.2010 CW
77 UA3FX 17.06.2010 PH
78 UA3LQY 18.06.2010 PH
79 UA3UHZ 17.06.2010 PH
80 UA4CDO 17.06.2010 PH
81 UA4HIP 17.06.2010 PH
82 UA4NF 17.06.2010 PH
83 UA4YA 18.06.2010 PH
84 UA6CCR 18.06.2010 PH
85 UA6HIS 17.06.2010 PH
86 UA6JCC 17.06.2010 PH
87 UA6MY 17.06.2010 PH
88 UA9CBR 17.06.2010 CW
89 UA9JEC 17.06.2010 PH
90 UA9OHJ 17.06.2010 PH
91 UA9WPR 18.06.2010 PH
92 UN7OB 17.06.2010 PH
93 UR1MM 17.06.2010 CW
94 UR4IMT 17.06.2010 CW
95 UR4MF 17.06.2010 CW
96 UR5GJ 17.06.2010 PH
97 UR5MMN 17.06.2010 PH
98 UR6QC 18.06.2010 PH
99 UR8QL 17.06.2010 PH
100 US2IMZ 18.06.2010 PH
101 US3IFV 17.06.2010 PH
102 US3IJM 17.06.2010 PH
103 US5MNO 17.06.2010 PH
104 US7IBO 17.06.2010 PH
105 UT1AB 18.06.2010 PH
106 UT1WR 17.06.2010 PH
107 UT4UG 17.06.2010 PH
108 UT5RB 17.06.2010 PH
109 UT9IZ 17.06.2010 PH
110 UU4JBU 17.06.2010 PH
111 UV5ERV 18.06.2010 PH
112 YU7AU 17.06.2010 PH

Back