R1QAP | VO-12

Pos Call Date Mode

1 DL5ZB 07.06.2018 PH
2 OH2NC 07.06.2018 PH
3 OH3GZ 07.06.2018 PH
4 R1ZAB 10.06.2018 PH
5 R2RAS 10.06.2018 PH
6 RA1QD 07.06.2018 CW
7 RA3QNM 10.06.2018 PH
8 RA4CA 07.06.2018 CW
9 RA4CX 07.06.2018 CW
10 RA4FBG 10.06.2018 PH
11 RA4FW 07.06.2018 PH
12 RA9CMO 07.06.2018 PH
13 RF9C 07.06.2018 PH
14 RM7C 07.06.2018 PH
15 RO9O 10.06.2018 PH
16 RU4SO 10.06.2018 CW|PH
17 RW3DW 10.06.2018 PH
18 RW4NN 10.06.2018 PH
19 RW4PJN 10.06.2018 PH
20 RZ3DJ 10.06.2018 PH
21 SM6BZV 07.06.2018 PH
22 UA1D 10.06.2018 PH
23 UA3AKO 07.06.2018 CW
24 UA3POG 10.06.2018 PH
25 UA3RDV 10.06.2018 PH
26 UA4FDR 10.06.2018 PH
27 UA4FOH 10.06.2018 PH
28 UA4NBA 07.06.2018 PH
29 UA9CGL 07.06.2018 PH
30 UB8CDL 07.06.2018 CW
31 UR1MI 10.06.2018 PH
32 UR5ISA 10.06.2018 PH
33 UR5MCQ 10.06.2018 PH
34 US1MY 10.06.2018 PH
35 US5IBM 10.06.2018 PH
36 UT4MM 10.06.2018 PH

Back