UA1TAN | SP-12

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 04.12.2016 CW|PH
2 4X6XJ 04.12.2016 PH
3 ER2G 04.12.2016 PH
4 ER5DX 04.12.2016 PH
5 EW8LL 04.12.2016 PH
6 HB9CYV 04.12.2016 CW
7 IK4LZH 04.12.2016 PH
8 IK4LZM 04.12.2016 PH
9 IW2FIV 04.12.2016 PH
10 IW8CGX 04.12.2016 PH
11 LZ1HA 04.12.2016 PH
12 OE5WLL 04.12.2016 CW
13 R0AEW 04.12.2016 PH
14 R0OA 04.12.2016 CW
15 R19KDR 04.12.2016 PH
16 R1AC 04.12.2016 PH
17 R1BCE 04.12.2016 PH
18 R4AN 04.12.2016 CW
19 R4CB 04.12.2016 PH
20 R6LZ 04.12.2016 CW
21 R7AW 04.12.2016 PH
22 R7KA 04.12.2016 CW
23 R7MP 04.12.2016 PH
24 R7MY 04.12.2016 CW
25 R7NP 04.12.2016 PH
26 R8IA 04.12.2016 PH
27 R8XA 04.12.2016 PH
28 R9JBN 04.12.2016 CW
29 R9LY 04.12.2016 PH
30 R9WJ 04.12.2016 PH
31 RA0UBI 04.12.2016 PH
32 RA3LO 04.12.2016 PH
33 RA3PCI 04.12.2016 PH
34 RA3PPH 04.12.2016 PH
35 RA3TX 04.12.2016 PH
36 RA4APZ 04.12.2016 PH
37 RA4CA 04.12.2016 PH
38 RA4HAB 04.12.2016 PH
39 RA4HQG 04.12.2016 PH
40 RA6AR 04.12.2016 CW
41 RA6LDX 04.12.2016 CW
42 RA6LEL 04.12.2016 PH
43 RA6LZ 04.12.2016 CW
44 RA9AVL 04.12.2016 PH
45 RC5F 04.12.2016 PH
46 RK6BBJ 04.12.2016 PH
47 RK6BGJ 04.12.2016 PH
48 RK9AV 04.12.2016 PH
49 RM7G 04.12.2016 PH
50 RM9RZ 04.12.2016 PH
51 RN6LFO 04.12.2016 PH
52 RT1AP 04.12.2016 PH
53 RT1T 04.12.2016 CW|PH
54 RU9CZ 04.12.2016 PH
55 RV0APH 04.12.2016 PH
56 RV3YR 04.12.2016 PH
57 RV6AGC 04.12.2016 PH
58 RV9CC 04.12.2016 PH
59 RV9CHB 04.12.2016 PH
60 RV9UCN 04.12.2016 PH
61 RV9USA 04.12.2016 PH
62 RW9WO 04.12.2016 PH
63 RX6ACJ 04.12.2016 PH
64 RX6LPV 04.12.2016 PH
65 RZ4PXO 04.12.2016 PH
66 RZ6LY 04.12.2016 CW
67 RZ9WU 04.12.2016 PH
68 S52KM 04.12.2016 PH
69 S57AT 04.12.2016 CW
70 S59GI 04.12.2016 CW
71 SQ2HL 04.12.2016 PH
72 UA1ANA 04.12.2016 PH
73 UA1AVU 04.12.2016 CW|PH
74 UA2FT/6 04.12.2016 PH
75 UA3LLR 04.12.2016 PH
76 UA3URT 04.12.2016 PH
77 UA4AFY 04.12.2016 PH
78 UA4AVG 04.12.2016 PH
79 UA4CTE 04.12.2016 PH
80 UA4HBL 04.12.2016 PH
81 UA4HBM 04.12.2016 PH
82 UA4HY 04.12.2016 CW
83 UA4PKN 04.12.2016 PH
84 UA6AMO 04.12.2016 PH
85 UA6AUA 04.12.2016 CW
86 UA6LEX 04.12.2016 CW
87 UA6XO 04.12.2016 CW|PH
88 UA9AEJ 04.12.2016 CW|PH
89 UA9BA 04.12.2016 PH
90 UA9CU 04.12.2016 PH
91 UA9CUA 04.12.2016 PH
92 UA9FAR 04.12.2016 CW
93 UA9FOO 04.12.2016 PH
94 UA9MA 04.12.2016 PH
95 UA9MNM 04.12.2016 CW
96 UA9OGF 04.12.2016 PH
97 UB3PBB 04.12.2016 PH
98 UR0VR 04.12.2016 PH
99 UR3LE 04.12.2016 PH
100 UR3LM 04.12.2016 PH
101 UR4LMZ 04.12.2016 PH
102 UR4QO 04.12.2016 PH
103 UR5GNP 04.12.2016 PH
104 UR5QDM 04.12.2016 PH
105 UR6INZ 04.12.2016 PH
106 UR7QC 04.12.2016 PH
107 US0IP 04.12.2016 PH
108 US2ICR 04.12.2016 PH
109 US3IMD 04.12.2016 PH
110 US4IGH 04.12.2016 PH
111 US5ECM 04.12.2016 PH
112 US5MPU 04.12.2016 PH
113 US5ZCW 04.12.2016 PH
114 US9IDA 04.12.2016 PH
115 UT1LT 04.12.2016 PH
116 UT3VL 04.12.2016 PH
117 UT4HN 04.12.2016 PH
118 UX1IM 04.12.2016 CW
119 UX3HX 04.12.2016 PH
120 UX3IT 04.12.2016 PH
121 UX8IX 04.12.2016 CW
122 UY5YA 04.12.2016 PH
123 UY7QN 04.12.2016 PH
124 UZ9RR 04.12.2016 PH
125 YO8MF 04.12.2016 PH
126 YU7BC 04.12.2016 CW|PH

Back