RU9SO | OB-42

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 29.04.2018 PH
2 DK1CO 29.04.2018 CW
3 DL5CT 12.06.2016 PH
4 DL7VOG 12.06.2016 PH
5 DL8KAC 29.04.2018 CW
6 DL8USA 29.04.2018 CW
7 DL9MS 12.06.2016 PH
8 EA1DR 29.04.2018 PH
9 EA3NT 12.06.2016 PH
10 EA7TG 29.04.2018 CW
11 EI7CC 29.04.2018 PH
12 ER/RN2FA 29.04.2018 CW
13 ER3AW 29.04.2018 PH
14 EU6FO 29.04.2018 PH
15 EW3SQ 29.04.2018 PH
16 F4DSK 12.06.2016 PH
17 F5DM 29.04.2018 CW
18 F5NZY/P 29.04.2018 CW
19 F6GCP 29.04.2018 CW
20 HA8IC 29.04.2018 CW|PH
21 HA8RC 29.04.2018 CW
22 HA8TG 29.04.2018 CW
23 HA8WV 29.04.2018 CW
24 HB9QT 29.04.2018 PH
25 HF40CUF 29.04.2018 PH
26 I2JSB 29.04.2018 PH
27 I8QJU 29.04.2018 CW
28 IV3KKW 29.04.2018 PH
29 JA1BPA 12.06.2016 PH
30 LZ1BY 29.04.2018 CW
31 LZ1HA 12.06.2016 PH
32 LZ1JZ 29.04.2018 CW
33 OK1APV 12.06.2016 PH
34 OK1JKM 12.06.2016 PH
35 OM5TZ 29.04.2018 CW
36 OZ4FF 29.04.2018 CW
37 PA1NL 29.04.2018 CW|PH
38 R3AI 29.04.2018 PH
39 R3AT 29.04.2018 CW|PH
40 R3FO 29.04.2018 CW|PH
41 R4ABO 12.06.2016 PH
42 R6AC 29.04.2018 CW
43 R6JZ 29.04.2018 CW
44 R7TT 12.06.2016 PH
45 R8CBR 29.04.2018 PH
46 R9AB 29.04.2018 CW
47 R9CC 29.04.2018 PH
48 R9HBF 29.04.2018 CW
49 RA1AW 29.04.2018 PH
50 RA1D/P 29.04.2018 PH
51 RA1OHX 29.04.2018 CW
52 RA1OW 12.06.2016 PH
53 RA1WU 29.04.2018 PH
54 RA3CQ 29.04.2018 CW
55 RA3GKT 29.04.2018 PH
56 RA4CX 29.04.2018 CW
57 RA4FEA 29.04.2018 CW
58 RA6AR 29.04.2018 PH
59 RA6YJ 12.06.2016 PH
60 RA9AJ 29.04.2018 CW
61 RA9ATZ 29.04.2018 CW
62 RA9MX 29.04.2018 CW
63 RD0WA 29.04.2018 PH
64 RD3FT 29.04.2018 CW
65 RJ3AA 29.04.2018 CW
66 RK7T 12.06.2016 PH
67 RK9FBY 29.04.2018 CW
68 RL3DF/1 29.04.2018 CW
69 RM7M 12.06.2016 PH
70 RN3QN 29.04.2018 CW
71 RU0AHO 29.04.2018 PH
72 RU3KW 12.06.2016 PH
73 RU3TJ 29.04.2018 CW
74 RU4SO 29.04.2018 CW
75 RU9SA 29.04.2018 CW
76 RV3ATS 12.06.2016 PH
77 RV6FN 12.06.2016 PH
78 RV9UCN 29.04.2018 PH
79 RV9USA 29.04.2018 PH
80 RW1C 29.04.2018 PH
81 RW3XZ 12.06.2016 PH
82 RW9USA 12.06.2016 PH
83 S57S 29.04.2018 PH
84 SM0OGQ 29.04.2018 CW
85 SM1NJC 29.04.2018 CW
86 SM4BNZ 29.04.2018 CW
87 SM5CAK 29.04.2018 CW
88 SM6BZV 12.06.2016 PH
89 SM6CUK 29.04.2018 CW
90 SM7ZDI 12.06.2016 CW
91 SP2AQB 29.04.2018 CW
92 SP6JOE 29.04.2018 CW
93 SP9EWM 29.04.2018 PH
94 UA0BBA 29.04.2018 CW
95 UA1BJ 29.04.2018 PH
96 UA1ODY 29.04.2018 CW
97 UA1OIR 29.04.2018 PH
98 UA1WCF 29.04.2018 PH
99 UA2FF 12.06.2016 PH
100 UA2FT/6 12.06.2016 PH
101 UA3AAJ 29.04.2018 CW
102 UA3AKO 29.04.2018 PH
103 UA3DPM 29.04.2018 CW
104 UA3GEN 29.04.2018 PH
105 UA3GJM 12.06.2016 PH
106 UA3LM 29.04.2018 PH
107 UA3QDJ 12.06.2016 PH
108 UA3RE 12.06.2016 PH
109 UA3SAQ 12.06.2016 PH
110 UA4CTE 29.04.2018 CW
111 UA4FBM 29.04.2018 PH
112 UA4HY 29.04.2018 CW
113 UA4NBA 29.04.2018 CW
114 UA4NE 29.04.2018 CW
115 UA4NFI 29.04.2018 CW
116 UA4NN 29.04.2018 CW
117 UA4YA 29.04.2018 CW
118 UA6F 29.04.2018 PH
119 UA9AFS 29.04.2018 CW
120 UA9CGL/M 29.04.2018 CW
121 UA9LL 29.04.2018 PH
122 UA9MA 12.06.2016 PH
123 UA9UNM 29.04.2018 PH
124 UA9URO 29.04.2018 PH
125 UB3UAD 12.06.2016 PH
126 UB4CHI 29.04.2018 PH
127 UR1MI 29.04.2018 CW
128 US3LX 29.04.2018 CW
129 US5FEA 29.04.2018 PH
130 US5IBM 12.06.2016 PH
131 US6EV 29.04.2018 PH
132 US9IBC 12.06.2016 PH
133 UT2LA 29.04.2018 CW
134 UT7MP 29.04.2018 CW
135 UT9ED 29.04.2018 PH
136 UV6QAN 12.06.2016 PH
137 UX5UW 29.04.2018 CW
138 UX7UN 12.06.2016 PH
139 UY2UR 12.06.2016 PH
140 YU7AU 12.06.2016 PH
141 YU7BC 29.04.2018 PH
142 YU7BCD 12.06.2016 PH

Back