R4FD | MD-14

Pos Call Date Mode

1 DL2AI 13.06.2015 PH
2 DL7VOG 13.06.2015 PH
3 DL9MS 13.06.2015 PH
4 EA3NT 13.06.2015 PH
5 F6EYB 13.06.2015 PH
6 LZ1HA 13.06.2015 PH
7 OK1JKM 13.06.2015 PH
8 R1MA 13.06.2015 PH
9 R3AT 13.06.2015 PH
10 R9AB 13.06.2015 PH
11 R9AX 13.06.2015 PH
12 RA3PCI 13.06.2015 PH
13 RD0WA 13.06.2015 PH
14 RG5A 13.06.2015 PH
15 RK3BY/5 13.06.2015 PH
16 RM7M 13.06.2015 PH
17 RN2F 13.06.2015 PH
18 RN3GW/1 13.06.2015 PH
19 RN3ZJP 13.06.2015 PH
20 RN4HFJ 13.06.2015 PH
21 RU4SO 13.06.2015 PH
22 RU6AX 13.06.2015 PH
23 RV6FN 13.06.2015 PH
24 RV9DV 13.06.2015 PH
25 RV9FT 13.06.2015 PH
26 RW3DD 13.06.2015 PH
27 RW6AEW 13.06.2015 PH
28 RW6HKF 13.06.2015 PH
29 RY4F 13.06.2015 PH
30 SP9EWM 13.06.2015 PH
31 UA2FF 13.06.2015 PH
32 UA3AKO 13.06.2015 PH
33 UA4HIP 13.06.2015 PH
34 UA4LDP 13.06.2015 PH
35 UA9AFS 13.06.2015 PH
36 UA9CGL 13.06.2015 PH
37 UA9FAR 13.06.2015 PH
38 UB4HBY 13.06.2015 PH
39 UB7K 13.06.2015 PH
40 UI8U 13.06.2015 PH
41 UN7EG 13.06.2015 PH
42 UT3EK 13.06.2015 PH
43 UY2UR 13.06.2015 PH
44 UY2ZZ 13.06.2015 PH
45 YU7BB 13.06.2015 PH
46 YU7BCD 13.06.2015 PH

Back