RT0Q

Pos RDA Stations Activation period Region

1 YA-01 22055 27.03.2004 - 29.03.2018   Yakutsk
2 YA-11 102 13.08.2006 - 13.08.2006   Bulunsky area
3 YA-12 757 20.07.2012 - 19.11.2013   Verkhnevilyuysky area
4 YA-15 575 05.09.2012 - 10.11.2014   Vilyuysky area / incl. Vilyuysk/
5 YA-16 470 09.10.2010 - 14.11.2013   Gorny area
6 YA-18 770 07.10.2010 - 21.08.2014   Kobyaysky area
7 YA-23 228 11.10.2010 - 29.11.2013   Namsky area
8 YA-40 577 18.08.2012 - 19.08.2012   Zhataj

Back