RT0Q

Pos RDA Stations Activation period Region

1 YA-01 15448 26.03.2004 - 16.08.2014   Yakutsk
2 YA-11 102 13.08.2006 - 13.08.2006   Bulunsky area
3 YA-12 757 20.07.2012 - 19.11.2013   Verkhnevilyuysky area
4 YA-15 573 05.09.2012 - 10.11.2014   Vilyuysky area / incl. Vilyuysk/
5 YA-16 469 09.10.2010 - 14.11.2013   Gorny area
6 YA-18 768 07.10.2010 - 16.11.2013   Kobyaysky area
7 YA-23 225 08.05.2011 - 13.11.2013   Namsky area
8 YA-40 577 18.08.2012 - 19.08.2012   Zhataj

Back