160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m RDA (5)   SFI=82, A=3, K=0, B(z)=1.2nT, solarwind=369km/s   Goto MyDX.eu

RDA spots
         
RC18EK
 
05:27 28506.0   RC18EK rda sv
05:09 24895.0   RC18EK rda sv
 
RN9N/M
 
05:26 14053.0   RX7K UP 1 RDA AL-17
05:26 14053.0   RU6K AL-17
05:25 14053.0   RN9N RDA AL-17
04:59 14053.0   RN9N go to AL17 qrx 20 min
04:50 14053.0   RN9N rafa HHZ7 in RDA AL-51
04:48 14053.0   RA1OHX up1
04:46 14053.0   RV9USA rda AL-51 rafa HHZ7
04:41 14053.0   UA3U RDA AL-51 RAFA HHZ7 UP1
04:40 14053.0   R3THA tnx QSO AL-51/ RAFA HHZ7 up1
04:39 14053.0   LZ1HA rda: AL-51 ; rafa:HHZ7 TNX QS
04:37 14053.0   LZ1HA HB2U Sergej ! rda: AL-51 ; ra
04:35 14053.1   RD8D up 1 nsk 125
04:29 14053.0   UA3LG tnx QSO RDA-AL-51 up
04:25 14053.0   RD0WA RDA AL-51 RAFA HHZ7
04:24 14053.0   PA1NL HB2U / RDA: AL-51
04:24 14053.0   RU6K RDA AL-51 RAFA HHZ7
04:02 14053.0   RN9N go to rafa HHZ7 AL-51 QRX 20 m
04:00 14053.0   UA0BA HBU Sergej !!!!!!!!!! :-)
03:57 14053.0   UA9MQI RDA AL-12
03:54 14053.0   RD0WA AL-12
03:53 14053.0   RU6K RDA AL-12 RAFA ZE29
03:40 14052.9   RK6BH RDA AL-72
03:40 14052.9   RK6ALH RDA AL-72
03:39 14053.0   RU6K AL-72 RAFA UNBH
03:34 14052.9   RX7K RDA AL-72
 
R4AK/4
 
05:03 14070.5   R4AK TA-55 RAFA:UWKR
04:39 14045.0   UA9CGL TA-55 RAFA:UWKR
04:38 14045.0   UA3U RAFA UWKR
04:29 14045.0   R4AK RAFA UWKR
03:27 10120.0   UA3U RAFA UWKR
 
RX6DL/P
 
04:08 7030.0   RX6DL CQ KN95MA
03:51 7025.0   RX6DL CQ nw in KN95ma
 
UB3ANE/P
 
03:57 7065.0   RA6LEL KO85qv